ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΕΡΓΑΣΙΑΚΑΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΚΟΣΜΟΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
17 Φεβρουαρίου 2023

Ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων ζητά ενωσιακή Οδηγία για τα αλγοριθμικά συστήματα στην εργασία

Εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ETUC στις 6 Δεκεμβρίου 2022

Συνοπτικά τα βασικά σημεία:

 • Τα αλγοριθμικά συστήματα, ιδίως η τεχνητή νοημοσύνη (Τ.Ν.), θα έχουν μεγάλη επίδραση στην εργασία του μέλλοντος. Για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις, η χρήση τέτοιων συστημάτων στον χώρο εργασίας πρέπει να ρυθμίζεται καλύτερα και αποτελεσματικά.
 • Ο προταθείς κανονισμός για την Τ.Ν. δεν είναι κατάλληλος για τη ρύθμιση της χρήσης της στον χώρο εργασίας. Μια Οδηγία της Ε.Ε. για τα αλγοριθμικά συστήματα στον χώρο εργασίας, με βάση το άρθρο 153 Σ.Λ.Ε.Ε., θα πρέπει να καθορίσει τα ευρωπαϊκά ελάχιστα πρότυπα για τον σχεδιασμό και τη χρήση αλγοριθμικών συστημάτων στο πλαίσιο της εργασίας.
 • Βασικό στοιχείο της νέας Οδηγίας πρέπει να είναι η ενίσχυση και η επιβολή των δικαιωμάτων συλλογικών διαπραγματεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και των δικαιωμάτων ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής των εκπροσώπων των εργαζομένων.
 • Τα αλγοριθμικά συστήματα στην εργασία πρέπει να είναι διαφανή και κατανοητά. Οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες εφαρμογές σε απλή και κατανοητή γλώσσα.
 • Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν σε εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη.
 • Ο εργοδότης πρέπει να διενεργεί εκτίμηση αλγοριθμικών επιπτώσεων για αλλαγές στις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα και την ισότητα, με την πλήρη συμμετοχή των συνδικάτων και των εκπροσώπων των εργαζομένων, πριν από την εισαγωγή οποιουδήποτε νέου συστήματος, καθώς και περιοδικά μετά από αυτήν.
 • Tα παρεμβατικά (intrusive) συστήματα θα πρέπει να απαγορεύονται στο πλαίσιο της εργασίας. Εφαρμογές για την παρακολούθηση των εργαζομένων θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο κατόπιν συλλογικής διαπραγμάτευσης και συμφωνίας με τα συνδικάτα και/ή τους εκπροσώπους των εργαζομένων.
 • Τα αλγοριθμικά συστήματα και η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να βοηθούν τους εργαζόμενους στο πλαίσιο της απασχόλησης. Πρέπει να οριστεί και να συγκεκριμενοποιηθεί η αρχή «άνθρωπος στο τιμόνι» (humanincommand) και να προστατευθούν τα δικαιώματα των προσώπων στα οποία ανατίθεται η λήψη αποφάσεων.
 • Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν και να αναθεωρούν τις αλγοριθμικές αποφάσεις.

Τα αλγοριθμικά συστήματα, ιδίως τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), προσφέρουν τεράστιες ευκαιρίες για τη βελτίωση των χώρων εργασίας – για παράδειγμα ευκαιρίες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της δικαιοσύνης και της ασφάλειας των εργαζομένων. Η αυξανόμενη χρήση των συστημάτων ΤΝ[1] στους χώρους εργασίας εγκαινιάζει ένα νέο κύμα ψηφιοποίησης που διαφέρει σημαντικά από το προηγούμενο. Η παρελθούσα ψηφιοποίηση χαρακτηριζόταν κυρίως από τεχνολογικές καινοτομίες όπως η μηχανοργάνωση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτοποίηση. Αυτή βασιζόταν σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες μέσω ρητών κανόνων και χειροκίνητα γραμμένων προγραμμάτων υπολογιστών. Οι εμπειρίες των εργαζομένων με αυτό το είδος ψηφιοποίησης ήταν ανάμεικτες. Ωστόσο, όπου τα συνδικάτα και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ψηφιοποίησης στο χώρο εργασίας, αυτό οδήγησε στη δημιουργία του απαραίτητου διαπραγματευτικού πλαισίου που εγγυάται τη συμμετοχή και τον έλεγχο των εργαζομένων κατά τη λειτουργία των ψηφιακών εργασιών, καθώς και στην παροχή πρόσθετων προσόντων και κατάρτισης για το χειρισμό των ρομπότ.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι διαφορετική. Είναι ιδιαίτερα ανατρεπτική, αυτοεκπαιδευόμενη, μπορεί να αντλεί ανεξάρτητα συνδέσεις και να λαμβάνει αποφάσεις. Σε αντίθεση με τα απλούστερα προγράμματα της δομής «Εάν x – τότε y» που ήταν εν πολλοίς κατανοητά μέχρι σήμερα, η ΤΝ μπορεί να προκαλέσει διαδικασίες λήψης αποφάσεων που δεν μπορούν πλέον να εξηγηθούν από τους ίδιους τους προγραμματιστές μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ούτε να προβλεφθούν από τους προγραμματιστές. Ο κίνδυνος της απανθρωποποίησης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, για παράδειγμα για την πρόσληψη εργαζομένων, την παρακολούθηση της εργασίας, την ανάλυση της συμπεριφοράς και ακόμη και τον τερματισμό της απασχόλησης, έχει ήδη σε σημαντικό βαθμό πραγματωθεί.

Η τεχνητή νοημοσύνη εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τους εργαζόμενους όσο μένει αρρύθμιστη[2]Εκτός από τη μαζική παρακολούθηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση συναισθημάτων και την αξιολόγηση των εργαζομένων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το όλο πλαίσιο ή μια απόδοση. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι οι εφαρμογές που βασίζονται στην ΤΝ και μπορούν να προσδιορίσουν τη διάθεση και τα συναισθήματα στις συνομιλίες των εργαζόμενων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και να τους αξιολογήσουν ως μέρος της παρακολούθησης της απόδοσης. Το αν ο εκάστοτε εργαζόμενος βρίσκεται σε μια προσωπικά αγχογόνα κατάσταση (π.χ. απώλεια ενός συγγενή) δεν λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση. Έτσι, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν γρήγορα να δημιουργήσουν ένα είδος απανθρωποποίησης του εργαζομένου, μετατρέποντάς τον σε ένα καθαρά οικονομικό εμπόρευμα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να κάνει προβλέψεις σχετικά με την απόδοση ενός εργαζομένου. Μια προαγωγή ή ακόμη και μια απόλυση μπορεί επομένως να βασίζεται, τουλάχιστον εν μέρει, σε μια πρόβλεψη της μελλοντικής απόδοσης ενός εργαζομένου και όχι στην πραγματική απόδοση. Ακόμα πιο επικίνδυνα, τέτοια συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προβλέψεις σχετικά με τις πολιτικές στάσεις, τις προτιμήσεις τεκνοποίησης και τη συμμετοχή σε συνδικάτα.

Η τεχνητή νοημοσύνη και η αλγοριθμική διαχείριση θα έχουν επίσης τεράστιο αντίκτυπο στην εργασία του μέλλοντος, οι επιμέρους δραστηριότητες στα επαγγελματικά προφίλ θα αλλάξουν ή θα εξαφανιστούν εντελώς, η οργάνωση της εργασίας και οι εργασιακές σχέσεις θα αλλάξουν με σημαντικές επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον, τον χρόνο εργασίας και την υγεία και την ασφάλεια.

Ως εκ τούτου, η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) συμμετείχε στη συζήτηση για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης από νωρίς. Με βάση επιστημονικές εργασίες και στοιχεία[3], η Συνομοσπονδία περιέγραψε την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη ρυθμιστική στρατηγική στο ψήφισμά της σχετικά με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές για την τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα[4] ήδη από τον Ιούλιο του 2020. Στη Λευκή Βίβλο για την «Τεχνητή Νοημοσύνη – Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την αριστεία και την εμπιστοσύνη»[5], η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήμανε τον αντίκτυπο στον κόσμο της εργασίας: «Υπό το πρίσμα της σημασίας της για τα άτομα και της ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα στην απασχόληση, η χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για τις διαδικασίες πρόσληψης καθώς και σε καταστάσεις που επηρεάζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων θα πρέπει πάντα να θεωρείται «υψηλού κινδύνου» […], η χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για τους σκοπούς της εξ αποστάσεως βιομετρικής ταυτοποίησης και άλλων παρεμβατικών τεχνολογιών επιτήρησης, θα πρέπει πάντα να θεωρείται “υψηλού κινδύνου” […]».

Σε σύγκριση με τις απαιτήσεις της Συνομοσπονδίας, η πρόταση της Επιτροπής της ΕΕ σχετικά με το σχέδιο νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη[6] είναι κάτι παραπάνω από απογοητευτική από την σκοπιά των εργαζομένων. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει τα συστήματα ΤΝ που χρησιμοποιούνται για την πρόσληψη, την προαγωγή ή την απόλυση ως συστήματα υψηλού κινδύνου, τα συστήματα αυτά είναι υποχρεωτικό να υποβάλλονται μόνο σε αυτοαξιολόγηση, κατά την οποία ο ίδιος ο πάροχος λογισμικού πιστοποιεί μόνο τη συμμόρφωση με το νόμο και τα πρότυπα που δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Ούτε τα συνδικάτα ούτε οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να ζητήσουν τη γνώμη τους- ούτε παρέχεται στους εργαζομένους οποιαδήποτε προστασία ή εγγύηση. Η αυτοαξιολόγηση δεν αρκεί για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Για την ενίσχυσή της, απαιτείται αξιολόγηση της συμμόρφωσης από τρίτους με τη συμμετοχή των συνδικάτων. Τα δικαιώματα διαφάνειας παρέχονται αυτή τη στιγμή μόνο στους τελικούς χρήστες, οι οποίοι είναι οι εργοδότες στο πλαίσιο της απασχόλησης.

Πέρα από ένα σύστημα που βασίζεται καθαρά στην αυτοαξιολόγηση, η Επιτροπή της ΕΕ έχει αναθέσει τη ρύθμιση όλων των ζητημάτων, από τα ειδικά κριτήρια έως τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, σε ιδιωτικούς οργανισμούς καθορισμού προτύπων, όπου οι εταιρείες και οι οργανώσεις που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις μπορούν να αγοράσουν επιρροή και να καταστήσουν έτσι τη διαδικασία καθαρά φιλική προς τις επιχειρήσεις.

Εξάλλου, η νομική βάση, το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, αποκλείει εξ ορισμού τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εργαζομένων. Κατ’ αρχήν, αυτό δεν θα αποτελούσε πρόβλημα εάν η Επιτροπή της ΕΕ είχε περιοριστεί στη ρύθμιση της διάθεσης στην αγορά στο πλαίσιο μιας απλής οδηγίας για την ασφάλεια των προϊόντων και όχι ταυτόχρονα και της χρήσης της ΤΝ. Η Επιτροπή της ΕΕ καθιστά σαφές στην αιτιολογική σκέψη 1 του σχεδίου νόμου για την ΤΝ ότι πρέπει να αποτραπούν οι εθνικές ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν τη χρήση συστημάτων ΤΝ: «[…] Ο παρών κανονισμός επιδιώκει μια σειρά από επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και διασφαλίζει την ελεύθερη διασυνοριακή κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ, εμποδίζοντας έτσι τα κράτη μέλη να επιβάλλουν περιορισμούς στην ανάπτυξη, την εμπορία και τη χρήση συστημάτων ΤΝ, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τον παρόντα κανονισμό».

Η Συνομοσπονδία επικρίνει έντονα αυτή την προσέγγιση, καθώς είναι πιθανό να παραβλάψει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Κατά τη γενική διατύπωση του προτεινόμενου κειμένου, για παράδειγμα, οι εθνικοί κανονισμοί για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ή οι κανονισμοί για τη συμμετοχή των εργαζομένων που περιορίζουν τη χρήση της ΤΝ στον χώρο εργασίας μπορεί να παραβιάζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ως εκ τούτου, η Συνομοσπονδία ζητά επιτακτικά να διασφαλιστεί από την τρέχουσα νομοθετική διαδικασία ότι τα εθνικά νομικά πλαίσια για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως τα δικαιώματα ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής ή οι κανονισμοί για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, θα παραμείνουν σεβαστά στο ακέραιο.

Παρόλο που η νομοθετική διαδικασία σχετικά με το σχέδιο νόμου για την ΤΝ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, είναι σαφές ότι ο νόμος για την ΑΙ δεν θα είναι κατάλληλος για να διασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων στο πλαίσιο της απασχόλησης, λόγω της νομικής του βάσης και του χαμηλού επιπέδου προστασίας του. Ως εκ τούτου, η Συνομοσπονδία ζητά τη θέσπιση ενός ειδικού νομοθετήματος για τη χρήση αλγοριθμικών συστημάτων στον χώρο εργασίας.

Στην πρότασή της για το σχέδιο Οδηγίας για την εργασία σε πλατφόρμες (PWD)[7], η Επιτροπή της ΕΕ έκανε λόγο για μεγαλύτερη συμμετοχή και διαφάνεια των εργαζομένων στη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων παρακολούθησης και λήψης αποφάσεων, αλλά το περιόρισε στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας. Ωστόσο, τα αυτόματα συστήματα διοίκησης χρησιμοποιούνται ευρέως και εκτός της οικονομίας των πλατφορμών. Κλασικά παραδείγματα είναι οι μεγάλοι διαδικτυακοί έμποροι λιανικής πώλησης, που χρησιμοποιούν τέτοια συστήματα εκτενώς στις αποθήκες τους, θέτοντας σε ιδιαίτερα επισφαλή κατάσταση τους εργαζομένους τους. Μια νέα Οδηγία για τα αλγοριθμικά συστήματα στην εργασία θα πρέπει να βασίζεται στην Οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων, να καλύπτει τα εναπομείναντα κενά και να εφαρμόζεται σε όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους.

Για μια οδηγία της ΕΕ σχετικά με τα αλγοριθμικά συστήματα στο χώρο εργασίας:[8]

Μια οδηγία της ΕΕ για τα αλγοριθμικά συστήματα στον χώρο εργασίας, με βάση το άρθρο 153 της ΣΛΕΕ, θα πρέπει να καθορίζει τα ευρωπαϊκά ελάχιστα πρότυπα για τον σχεδιασμό και τη χρήση των αλγοριθμικών συστημάτων στο πλαίσιο της εργασίας. Το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας θα πρέπει να καλύπτει τα αλγοριθμικά συστήματα με και χωρίς τεχνητή νοημοσύνη[9], πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερο, αναφερόμενο σε «όλα τα αλγοριθμικά συστήματα που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, καθώς και τα οποία επηρεάζουν τους εργαζομένους στη σχέση εργασίας ή σε θέματα κατάρτισης ή περαιτέρω εκπαίδευσης».

Είναι αυτονόητο ότι μια Οδηγία δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Θα πρέπει να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τα πιο σημαντικά ζητήματα για την αντιμετώπιση της χρήσης αλγοριθμικών συστημάτων στην εργασία. Επιπλέον, η κοινωνική νομοθεσία πρέπει φυσικά να προσαρμοστεί στις νέες ψηφιακές προκλήσεις, είτε μέσω της επιβολής του δικαιώματος αποσύνδεσης είτε μέσω μιας επειγόντως αναγκαίας οδηγίας για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους.

Η κατευθυντήρια αρχή της νέας Οδηγίας για τα αλγοριθμικά συστήματα στον χώρο εργασίας πρέπει να είναι η διατήρηση της αξιοπρέπειας των εργαζομένων και η αντιμετώπιση της απανθρωποποίησης στην εργασία. Η Συνομοσπονδία πιστεύει ότι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο είναι η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων των συνδικάτων καθώς και των δικαιωμάτων ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής των εκπροσώπων των εργαζομένων. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι η χρήση αλγοριθμικών συστημάτων θα έχει θετικό αντίκτυπο στις συνθήκες εργασίας και στα προσόντα των εργαζομένων. Ως εκ τούτου, η νέα Οδηγία δεν χρειάζεται να ξεκινήσει από το μηδέν, αλλά να βασιστεί σε ένα ήδη υπάρχον ευρωπαϊκό κεκτημένο σχετικά με τα δικαιώματα ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής των εργαζομένων. Ωστόσο, θα πρέπει να επιβάλει αυτά τα δικαιώματα και να διασφαλίσει ότι τα συνδικάτα και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ενημερώνονται, ζητούν τη γνώμη τους και συμμετέχουν αποτελεσματικά και έγκαιρα στις αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη, την προμήθεια, την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση/αναθεώρηση των αλγοριθμικών συστημάτων.

Η συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εκπροσώπων των εργαζομένων θα πρέπει ιδανικά να ξεκινά από το στάδιο του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των συστημάτων ΤΝ. Οι προγραμματιστές αλγοριθμικών συστημάτων θα πρέπει να εξετάζουν τα ζητήματα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας και της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων ήδη από το στάδιο της συγγραφής του κώδικα, ακολουθώντας έτσι μια προσέγγιση καλής εργασίας κατά το σχεδιασμό. Ως εκ τούτου, θα ήταν απαραίτητο οι προγραμματιστές αυτών των συστημάτων να έχουν προηγούμενη γνώση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση όχι μόνο σε θέματα ΤΝ αλλά και σε θέματα ηθικής, ώστε να αποφεύγεται η μεροληψία στον προγραμματισμό. Επιπλέον, ο εργαζόμενος ή/και ο εκπρόσωπός του πρέπει να είναι σε θέση να αποκαταστήσει μια απόφαση που λαμβάνεται από έναν αλγόριθμο ή ένα σύστημα ΤΝ, προκειμένου να διορθωθεί πιθανή μεροληψία. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα αλγοριθμικά συστήματα στο πλαίσιο της απασχόλησης έχουν υποβληθεί σε ανεξάρτητη αξιολόγηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των επιπτώσεων στην ισότητα, η οποία περιλαμβάνει ρητά τη μη διάκριση και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ανεξάρτητοι μηχανισμοί επανεξέτασης και καταγγελιών πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις στον χώρο εργασίας.

Τα δικαιώματα συμμετοχής πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο προσανατολισμένο στη διαδικασία. Τα συνδικάτα και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επανεξετάζουν τακτικά το σύστημα ΤΑ και να απαιτούν προσαρμογές ή περιορισμούς. Για τον σκοπό αυτό, ο εργοδότης πρέπει να υποχρεούται να διενεργεί αλγοριθμική εκτίμηση επιπτώσεων για αλλαγές στις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα και την ισότητα, σε συνεργασία και με πλήρη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων, πριν από την εφαρμογή του συστήματος. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα και την ισότητα πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτική βάση μετά την εφαρμογή[10].

Προκειμένου να διεξάγονται ουσιαστικές διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι εργοδότες θα πρέπει να υποχρεούνται νομικά να παρέχουν πλήρη και κατανοητή παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του εν λόγω αλγοριθμικού συστήματος, όπως:

 • Σε ποια δεδομένα εκπαιδεύεται.
 • Ποια δεδομένα επεξεργάζεται.
 • Τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα.
 • Πού, για ποιο σκοπό και για πόσο χρονικό διάστημα αυτά αποθηκεύονται.
 • Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα.
 • Ποια διαδικασία και ποιοι χώροι εργασίας επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα και πώς ακριβώς.
 • Πώς μεταβάλλονται οι απαιτήσεις και τα προφίλ πίεσης των θέσεων εργασίας.
 • Εάν είναι αναγκαία μέτρα επιμόρφωσης / κατάρτισης και ποιος ο απαιτούμενος χρόνος γι’ αυτά.
 • Πώς μεταβάλλονται οι απαιτήσεις και τα προφίλ καταπόνησης.
 • Εάν αναδύονται νέοι ψυχολογικοί ή φυσικοί κίνδυνοι.
 • Η μέριμνα για αποφυγή δυσμενών διακρίσεων.

Τα συνδικάτα και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες του συστήματος ανά πάσα στιγμή, εφόσον απαιτείται. Επιπλέον, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν τα δεδομένα αυτά και μέσω εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης που χρηματοδοτείται από τον εργοδότη. Το δικαίωμα διορισμού εξωτερικών εμπειρογνωμόνων πρέπει να κατοχυρωθεί στην οδηγία.

Η διαφάνεια και η επεξηγηματικότητα είναι κεντρικής σημασίας για τα αλγοριθμικά συστήματα. Η Συνομοσπονδία είναι της γνώμης ότι η Οδηγία θα πρέπει να ορίζει ότι ο εργοδότης πρέπει να ενημερώνει τους εργαζόμενους σε απλή γλώσσα σχετικά με τη χρήση αλγοριθμικών συστημάτων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, στο συντομότερο δυνατό στάδιο. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το έργο και το πεδίο εφαρμογής των συστημάτων, ποια δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία, ποια αποτελέσματα παράγονται και ποιες είναι οι συνέπειες. Οι πληροφορίες θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν αναφορά στην ανθρώπινη εμπλοκή και λεπτομέρειες σχετικά με τον αρμόδιο φορέα υποβολής καταγγελιών.

Η Συνομοσπονδία είναι πεπεισμένη ότι μια Οδηγία σχετικά με τα αλγοριθμικά συστήματα στον χώρο εργασίας πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαφορετικές σχέσεις ισχύος μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η ατομική συγκατάθεση του εργαζομένου αποτελεί επαρκή βάση για τη χρήση τέτοιων συστημάτων στο χώρο εργασίας. Αντίθετα, απαιτείται συλλογική συμφωνία με το αρμόδιο συνδικάτο ή/και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων.

Η ελαχιστοποίηση των δεδομένων υπό επεξεργασία αποτελεί βασική αρχή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων και πρέπει να εφαρμόζεται ιδιαίτερα στα αλγοριθμικά συστήματα στο πλαίσιο της απασχόλησης. Ταυτόχρονα, όμως, τα συστήματα ΤΝ πρέπει να μην εισάγουν διακρίσεις και να είναι αμερόληπτα. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) αποτελεί ήδη ένα αποτελεσματικό εργαλείο. Τα συνδικάτα και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει ο ΓΚΠΔ, συμπεριλαμβανομένου του καθολικού δικαιώματος επεξηγηματικότητας (explainability) σε σχέση με τα αλγοριθμικά συστήματα υψηλού κινδύνου, με το δικαίωμα να ζητούν ατομική επεξήγηση. Η Οδηγία για τα αλγοριθμικά συστήματα θα μπορούσε να συγκεκριμενοποιήσει αυτό που μπορεί να θεωρηθεί ως «ειδικός κανόνας» σύμφωνα με το άρθρο 88 του ΓΚΠΔ. Αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου σε όλα τα κράτη μέλη. Σε σχέση με το άρθρο 8 του ΓΚΠΔ, θα πρέπει να επανεξεταστούν και να συμπεριληφθούν επαρκώς οι νομοθετικές διατάξεις που έχουν ενσωματώσει τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουν την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων στον χώρο εργασίας, ιδίως για τους σκοπούς της πρόσληψης προσωπικού, της εκτέλεσης της σύμβασης εργασίας. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και αν αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στην προστασία των δεδομένων στον τομέα της απασχόλησης. Συνεπώς, η Συνομοσπονδία τάσσεται υπέρ της συμπερίληψης στοιχείων προστασίας των δεδομένων των εργαζομένων στην οδηγία για τα αλγοριθμικά συστήματα.

Η απαγόρευση στους εργοδότες να συλλέγουν ορισμένα δεδομένα από τους εργαζομένους πρέπει να εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τα δεδομένα εκτός ωραρίου εργασίας ή/και του τόπου απασχόλησης, τα δεδομένα που συλλέγονται σε σχέση με ιδιωτικές συζητήσεις, ιδίως συζητήσεις με εκπροσώπους των εργαζομένων, ή σε ιδιωτικούς χώρους δεν πρέπει να συλλέγονται ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον εργοδότη. Αυστηρές απαγορεύσεις ισχύουν επίσης για τη συλλογή ή επεξεργασία οποιωνδήποτε δεδομένων που ενέχουν κινδύνους για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό περιλαμβάνει, ιδίως, δεδομένα που σχετίζονται με τη συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση.

Τα αλγοριθμικά συστήματα, ιδίως η τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για την εκτεταμένη παρακολούθηση και εποπτεία των εργαζομένων. Οι παρεμβατικές μορφές επιτήρησης πρέπει να απαγορευτούν. Ειδικότερα, πρέπει να διασφαλιστεί ότι, ιδίως σε περιόδους αυξανόμενης τηλεργασίας, η εργασία και η ιδιωτική ζωή δεν συγχέονται. Η ιδιωτική ζωή, ιδίως στο σπίτι, πρέπει να διαφυλάσσεται σε κάθε περίπτωση. Ο εργοδότης δεν πρέπει να επιτρέπεται να χρησιμοποιεί αλγοριθμικά συστήματα παρακολούθησης, ιδίως βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη, στον χώρο εργασίας. Εάν μπορεί να αποδειχθεί δικαιολογημένο συμφέρον, μια συλλογική σύμβαση ή/και επιχειρησιακή συμφωνία με τα συνδικάτα ή/και τους εκπροσώπους των εργαζομένων μπορεί να προβλέπει διαφορετικά.

Η Συνομοσπονδία υποστηρίζει ότι ορισμένα ιδιαίτερα παρεμβατικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να απαγορεύονται καταρχήν στο πλαίσιο της εργασίας. Αυτό περιλαμβάνει, ιδίως εφαρμογές που αποσκοπούν στην πραγματοποίηση προβλέψεων και, συνεπώς, παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ένταξης σε συνδικαλιστική οργάνωση ή του δικαιώματος να κρίνεται για την πολιτική του/της ένταξη και συμμετοχή. Πλήρως αυτοματοποιημένες αποφάσεις που επηρεάζουν τη σχέση εργασίας ενός εργαζομένου θα πρέπει επίσης να απαγορεύονται. Τα αλγοριθμικά συστήματα μπορούν το πολύ να χρησιμοποιούνται ως συστήματα βοήθειαςΗ απόφαση πρέπει να λαμβάνεται από άνθρωπο σύμφωνα με ένα σύνολο διαφανών και αναλογικών κριτηρίων, τα οποία συμφωνούνται με το συνδικάτο ή/και τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Η απλή αναφορά στο αποτέλεσμα ενός λογισμικού δεν αρκεί.

Η Οδηγία πρέπει να προβλέπει μια ανθρωποκεντρική διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και να παρέχει στον άνθρωπο που λαμβάνει την απαραίτητη προστασία, σε περίπτωση που αποφασίσει να μην ακολουθήσει το αποτέλεσμα ενός αλγοριθμικού συστήματος. Οι εργοδότες πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την ύπαρξη αποτελεσματικών διαδικασιών που καταπολεμούν τις «προκαταλήψεις της αυτοματοποίησης» (automisation biases) μεταξύ των ανθρώπινων υπευθύνων λήψης αποφάσεων[11] Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση ότι οι ανθρώπινοι επόπτες λαμβάνουν την απαραίτητη εκπαίδευση και έχουν την απαραίτητη εξουσία για την εκτέλεση του ρόλου τους. Για να διασφαλιστεί αυτό, είναι σημαντικό να συμμετέχουν ήδη στη διαδικασία επιλογής τα συνδικάτα και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Oδηγία θα μπορούσε να υπενθυμίσει και να διευκρινίσει τη χρήση του άρθρου 22 του ΓΚΠΔ στο πλαίσιο της εργασίας.

Για τη Συνομοσπονδία, μια Οδηγία σχετικά με τα αλγοριθμικά συστήματα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει το ζήτημα των προσόντων των εργαζομένων και των εκπροσώπων των εργαζομένων. Η Οδηγία πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους να απαλλαγούν από τον «αναλφαβητισμό τεχνητής νοημοσύνης»: η απόκτηση απλώς τεχνικών δεξιοτήτων και η χρήση τους «κατά την εκτέλεση της εργασίας», αν και απαραίτητη, δεν είναι αρκετή και εξυπηρετεί κυρίως τα συμφέροντα του εργοδότη. Το να γίνει κάποιος «εγγράμματος στην ΤΝ» σημαίνει να είναι σε θέση να κατανοήσει κριτικά το ρόλο της ΤΝ και τον αντίκτυπό της στην εργασία και το επάγγελμά του και να είναι σε θέση να προβλέψει πώς θα μεταμορφώσει τη σταδιοδρομία και το ρόλο του. Η παθητική χρήση των συστημάτων ΤΝ δεν ωφελεί τους ίδιους τους εργαζόμενους – πρέπει να δημιουργηθεί μια ορισμένη απόσταση για να μπορέσουν να αντιληφθούν τη συνολική επιρροή της ΤΝ.[12]

Η νέα Οδηγία θα πρέπει να παρέχει στους εκπροσώπους των εργαζομένων δικαιώματα ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής στην έναρξη και την εφαρμογή μέτρων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και στο σχεδιασμό της επαγγελματικής κατάρτισης/εξειδίκευσης. Ταυτόχρονα, η Οδηγία πρέπει να παρέχει στους εκπροσώπους των εργαζομένων το δικαίωμα κατάρτισης στη χρήση αλγοριθμικών συστημάτων και τεχνητής νοημοσύνης, χρηματοδοτούμενο από τον εργοδότη. Επιπλέον, οι εργοδότες θα πρέπει να εκπαιδεύονται σε θέματα δεοντολογίας που σχετίζονται με τα συστήματα ΤΝ και στους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει η εισαγωγή ενός συστήματος ΤΝ στον χώρο εργασίας.

Η Οδηγία πρέπει να περιέχει αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, καθώς και μια αποτελεσματική ρήτρα μη υποβάθμισης και μια ρήτρα ευνοϊκότερης ρυθμίσης. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά συστήματα της αγοράς εργασίας και να επιτρέπει εθνική ευελιξία, εάν χρειάζεται.

Πηγή: https://www.etuc.org/en/document/etuc-resolution-calling-eu-directive-algorithmic-systems-work

Μετάφραση: Σωτήρης Γούλας, συνεργάτης της δικηγορικής εταιρίας«Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες»

[1] Για τους σκοπούς του παρόντος κειμένου, ο όρος “ΤΝ” ή “σύστημα ΤΝ” χρησιμοποείται χωρίς να διευκρινίζεται αν αναφέρεται στη μηχανική μάθηση, στα αλγοριθμικά (διαχειριστικά) συστήματα ή σε άλλη τεχνολογία.

[2] Ηνωμένα Έθνη (2021): Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή στην ψηφιακή εποχή. Έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 84η σύνοδος, σημεία 2 και 3 της ημερήσιας διάταξης

[3]

[4] ETUC (2020), «Ψήφισμα σχετικά με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές για την τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα.»

[5] Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020), «Λευκή Βίβλος για την τεχνητή νοημοσύνη – Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την αριστεία και την εμπιστοσύνη», COM(2020)65, σ. 18

[6] Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2022), «Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και την τροποποίηση ορισμένων νομοθετικών πράξεων της Ένωσης», Ευρωπαϊκή Επιτροπή COM(2021)206

[7] Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2021), «Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην εργασία σε πλατφόρμες», COM(2021)0762

[8] Για λόγους αναγνωσιμότητας, ο όρος “ΤΝ” ή “σύστημα ΤΝ” αναφέρεται σε αλγοριθμικά συστήματα γενικά, ανεξάρτητα από τον βαθμό πραγματικής ΤΝ.

[9] Για την περιγραφή της ανάγκης ρύθμισης και τα αιτήματα της Συνομοσπονδίας, δεν έχει σημασία αν ένα αλγοριθμικό σύστημα διαχείρισης λειτουργεί με ή χωρίς πραγματική ΤΝ. Ωστόσο, το συγκεκριμένο επίπεδο προστασίας για τον εργαζόμενο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον βαθμό χρήσης πραγματικής ΤΝ.

[10] Adams-Prassel, Jeremias et all. (2021): «Ρύθμιση της αλγοριθμικής διαχείρισης, Οι προτάσεις του σχεδίου», non paper.

[11] Η προκατάληψη της αυτοματοποίησης αναφέρεται στην τάση του ανθρώπου που λαμβάνει αποφάσεις να πιστεύει απόλυτα τον υπολογιστή και τις συμβουλές του.

[12] Ponce Del Castillo, A (2022), «Τεχνητή νοημοσύνη: γεμίζοντας τα κενά», Κοινωνική Ευρώπη.

αναδημοσίευση από https://dikigorosergatologos.gr/

Πηγή: www.re-union.gr

About this author

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
Προβλέπουν τριπλό έλεγχο των οφειλετών από τις αρχές, ιδιωτικούς ντετέκτιβ για...
 
1o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ...
 
50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου 1973 – 2023: ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ...
 
Πενήντα χρόνια συμπληρώνονται, φέτος, από την ηρωική εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο,...
 
Παρακολουθείστε την ημερίδα της ΠΟΕ Δ.Ο.Υ. για το συνταξιοδοτικό του δημοσίου:...
 
Η Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ. διοργανώνει ημερίδα για το συνταξιοδοτικό στις 7/11/2023:...
 
Αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό που αγωνίζεται για ελευθερία Οι καταιγιστικές εξελίξεις...
 
Η επίθεση της 7ης Οκτώβρη στο Ισραήλ από την Χαμάς  ήταν...
 
…ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με αφορμή το ¨Κίνημα της Πετσέτας¨, ο ΥΠΟΙΚ κος Χατζηδάκης,...
 
Με αφορμή το ¨Κίνημα της Πετσέτας¨, ο ΥΠΟΙΚ κος Χατζηδάκης, ως...
 
Δευτέρα 16 Τρίτη 17 Τετάρτη 18 Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 ΓΙΑ...
 
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες Θεωρούμε ότι δικαιούστε αντικειμενική ενημέρωση σε ότι αφορά...
 
Συνάδελφοι, Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 29/6/23 μεταξύ της Ε.Ε. της...
 
Ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Εφορίες Άρτας Πρέβεζας Λευκάδας καταδικάζει απερίφραστα το...
 
Αθήνα, 12/09/2023                                                                                                                                                Αρ.Πρωτ.:  2289                                                                                                            ΠΡΟΣ: Τα Δ.Σ. των Πρωτοβάθμιων...
 
ΕΝΩ η χώρα ζει μια βιβλική καταστροφή από την κακοκαιρία, έχει...
 
1.Εισαγωγικά Παρά τις επιμέρους διατάξεις, με τις οποίες επιχειρεί η κυβέρνηση,...
 
  Τα έσοδα από τον ΦΠΑ αντιπροσωπεύουν περί το 18% των...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022 ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ...
 
…Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών – Ανατολικής Αττικής διακηρύσσει ότι...
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας και η ομάδα Πεζοπορίας του,...
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να...
 
Θέμα : “CityGardenFestival – Summer2023” Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας...
 
Θέμα : “CityGardenFestival – Summer2023” Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας...
 
Συμπληρώνονται φέτος, την 1η του Μάη, 137 χρόνια από την εξέγερση των...
 
Η πρόταση της ΕΑΕΚ στην ΑΔΕΔΥ για την 28η  Απριλίου 2023 – Παγκόσμια...
 
…ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την έκδοση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων...
 
ΑΠΡΙΛΗΣ, 2023 Ένα καλά κρυμμένο μυστικό της ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ. είναι ότι, οτιδήποτε...
 
Αθήνα, 17.3.2023 Η Διοίκηση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών...
 
Κατατέθηκε τροπολογία στο προς ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα...
 
…ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνουμε το Πρακτικό της από 26/1/2023 Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                                                                                      Αθήνα 15/3/2023 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι Ο δημόσιος τομέας και οι δημόσιοι...
 
Συγκέντρωση: Πλατεία Κλαυθμώνος, ώρα 11:00πμ …………………… Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της...
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που έλαβε...
 
…ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Επιλέγουμε και τοποθετούμε την υπάλληλο Σταυρούλα Αγγελοπούλου του Δημητρίου,...
 
Αθήνα 4.3.2023 Φτάνει πια, ως εδώ! Όχι άλλο αίμα, όχι άλλες...
 
    Μετρηθήκαμε και είμαστε λιγότεροι… Έτσι κλείνει το Δελτίο ΤΥΠΟΥ...
 
Σιωπηρή διαμαρτυρία- Πενθούμε τους νεκρούς μας, ζητάμε την αλήθεια  Βιώνουμε μια...
 
Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις που έχουν προκηρύξει η ΠΟΘΑ και η ΟΛΜΕ...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ/ΓΣΕΕ – 1/3/2023 Σεβόμενοι την ανθρώπινη ζωή το πρώτο που...
 
Αγαπητοί συνάδελφοι όπως γνωρίζετε βρίσκετε σε εξέλιξη η τριήμερη (1, 2...
 
ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ Γ.Σ…. και είδαμε το φως το αληθινό..γιατί  είμαστε προπέτες...
 
Την Πέμπτη 16/2/2023 δικάζονται στη Θήβα 5 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου...
 
Συμμετέχουμε μαζί με τις άλλες Ομοσπονδίες και Συλλόγους (ΟΤΥΕ, Σύλλογος Υπαλλήλων...
 
Συναδέλφισσες & Συνάδελφοι, στις ήδη επιβαρυμένες συνθήκες λειτουργίας των φορολογικών υπηρεσιών...
 
Αθήνα 16.1.2023   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ             Τη Τρίτη  17.01.2023 οι δύο  Ομοσπονδίες...
 
Συμπληρώνονται φέτος 32 χρόνια από τη δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα που έγινε,...
 
ΠΡΟΣ: Γραφείο Διοικητή ΑΑΔΕ Κ.Πιτσιλή ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: –       Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού( [email protected]...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση των συνεδριακών διαδικασιών και την έκδοση...
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να...
 
Σκρουτζ the musical Η Φετινή Χριστουγεννιάτικη Εορτή για τα παιδιά στην...
 
  Προσοχή το παρακάτω ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε …. ψαγμένα;; παιδιά!!!!!!!!!!!!!!!!! Το...
 
Συμπληρώνονται φέτος, 49 χρόνια, από την ηρωική εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, το...
 
Τιμή στους αγωνιστές του Πολυτεχνείου Νέοι αγώνες για δημοκρατία και δικαιοσύνη...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για το έτος 2022 της...
 
Καταγγέλλουμε την πρόταση απόσπασης των 4 συναδέλφων από τη ΔΟΥ Ιωαννίνων...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. 1) Ανακαθορίζουμε: α) τη Δ.Ο.Υ., στην οποία μεταφέρουμε την...
 
ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ….ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ!!!!! Γιατί η γνώση οπλίζει : ΕΝ ἀρχῇ ἐποίησεν...
 
ανακοίνωση ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ/ΓΣΕΕ 1/11/2022 Την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου αποσφραγίστηκαν ύστερα από μήνες...
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια νέα φτωχοποίηση και εξαθλίωση της...
 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΑΣ ΣΤΟ Γ.Σ. στις 5-10-22 και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αλλάζουν...
 
Καταγγέλλουμε κάθε προσπάθεια τρομοκράτησης των εργαζομένων Απαντάμε με την μαζική συμμετοχή...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Συνιστούμε σε κάθε ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης της Ανεξάρτητης...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παναττική Στάση Εργασίας Παρασκευή 7 του Οκτώβρη για τη...
 
Με τεράστια έκπληξη διαβάσαμε την 10/9/2022 στην ηλεκτρονική έκδοση της ‘Καθημερινής’...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΘΕΣΗ ΝΟΘΕΙΑΣ 36ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΔΕΔΥ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ...
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταδικάζει την άγρια, απρόκλητη επίθεση των...
 
Το Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, σε έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α.1- Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Αναθέτουμε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΑΜΒΑΚΕΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ...
 
Οι φετινές κινητοποιήσεις με αφορμή την ΔΕΘ, θα διεξαχθούν στη συγκυρία...
 
Δελτίο Τύπου της ΓΣΕΕ Η ΓΣΕΕ κρατώντας ψηλά τη σημαία των...
 
ΟΡΙΖΕΙ …Ως αρμόδιους υπαλλήλους για την θεώρηση του γνησίου της υπγραφής...
 
ΟΡΙΖΕΙ ..ως αναπληρωτή Προϊσταμενο αυτοτελούς τμήματος νομικής υποστήριξης 4ου ΕΛΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ…...
 
ΟΡΙΖΕΙ Τους κάτωθι υπαλλήλους ως αναπληρωτές Προισταμένους τμημάτων Υποδ. ΕΛέγχων 4...
 
ΟΡΙΖΕΙ Τους κάτωθι υπαλλήλους ως αναπληρωτές του Προιστάμενου της Διεύθυνσης του...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Αναθέτουμε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ...
 
ΟΡΙΖΕΙ Α. Τον υπάλληλο ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με (ΑΜ:402485) του...
 
….για τη μετάταξη υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε θέση...
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ Αξιότιμοι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων του Ελληνικού...
 
Στην παρουσίαση έγινε αναφορά στην σεξουαλική παρενόχληση που γίνεται στο δημόσιο...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ε.Ε. της ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ. εκφράζει την πλήρη στήριξή της στο...
 
Ξεκινώντας θέλουμε να εκφράσουμε τον αποτροπιασμό μας για την απόφαση της...
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταδικάζει τη ποινικοποίηση των αγώνων, τη...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ...
 
Να αναφέρουμε εισαγωγικά πως η έννοια της «αξιολόγησης» στο Δημόσιο έχει...
 
Αποκαλυπτική είναι η τροπολογία που κατατέθηκε από την κυβέρνηση και επιδιώκεται...
 
Ως παράταξη πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε στο δια ταύτα αφού παρακολουθώντας στην...
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο...
 
Κρήτη, Θεσσαλονίκη 2022   Αν κανείς αναρωτιέται τι κοινό μπορεί να έχουν...
 
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν μια σημαντική δοκιμαστική περίπτωση. Αφού η...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Μελέτης Ωρίμανσης του Υποσυστήματος...
 
Σε λίγες ημέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος, από την δημοσίευση του νόμου...
 
Περίληψη Απόφασης Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 ΕΞ2022/21-04-2022 ...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κήρυξη διευκολυντικής στάσης εργασίας για την προσφυγή κατά του...
 
Με πολλούς μήνες καθυστέρηση, η κυβέρνηση προχωράει, στην αύξηση του κατώτατου μισθού,...
 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ. Στις 07/04/2022 ΜΕ...
 
Εκδόθηκε και επίσημα η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων...
 
Επιστροφή στην εποχή του «τρεις και εξήντα» συνιστούν πλέον τα μισθολόγια...
 
Η EPSU (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών) με επιτολή της...
 
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στα δυόμιση χρόνια διακυβέρνησης...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΠΟΕ-ΔΟΥ συμμετέχει στην 24ώρη Γενική Πανελλαδική Απεργία στις 6...
 
ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών Θέμα: «Σε κίνδυνο τίθεται η...
 
Εισαγωγικό Σημείωμα Με ενεργό ακόμη το οικονομικό αποτύπωμα της πανδημίας, την...
 
Ενημερωτικό Σημείωμα Αναβολή της κινητοποίησης της 29ης του Μάρτη   Συνάδελφοι, Λόγω...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                            ΑΘΗΝΑ, 23 ΜΑΡΤΙΟΥ2022   Αλληλεγγύη για Όλους  Συναυλία Ειρήνης...
 
Εικόνες χάους παρατηρούνται στις Εφορίες το τελευταίο διάστημα από χιλιάδες πολίτες...
 
Ενισχυμένο ρόλο στην επιλογή των στελεχών της κορυφής του Δημοσίου (manager) ζητά το ΑΣΕΠ,...
 
Το υπουργείο Εργασίας καταργεί τον ΟΑΕΔ (μετονομάζεται σε ΔΥΠΑ).Ο οργανισμός που ιδρύθηκε το...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κήρυξη διευκολυντικής στάσης εργασίας για την προσφυγή κατά του...
 
  Αθήνα 11.3.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την Τετάρτη 16.3.2022 οι τρεις Ομοσπονδίες του...
 
Ενώ το εισόδημα των πολιτών αφαιμάσσεται και η τιμή του ρεύματος...
 
Χιλιάδες νοικοκυριά χάνουν φέτος τα κοινωνικά επιδόματα που εισπράττουν όπως και...
 
Ξαφνική εμπλοκή προέκυψε στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των  δημοσίων  υπαλλήλων για πρόωρη...
 
Στην χώρα που ηγείται της 4ης βιομηχανικής επανάστασης η ΑΑΔΕ δεν...
 
Η απόφαση αυτή (5204/21) του Μονομελούς Εφετείου, δικαιώνει συμβασιούχο με συμβάσεις...
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΟΥ εκφράζει την...
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου  Εφοριακών Νομών Θεσσαλονίκης-Κιλκίς-Χαλκιδικής κατά την τακτική...
 
Προς Διοικητή ΑΑΔΕ            Κύριο Πιτσιλή Γεώργιο...
 
Τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία για αύριο Πέμπτη...
 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ.  Αχαΐας-Ηλείας...
 
Δελτίο τύπου Την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη...
 
 Ένα ακόμη περιστατικό βίας, βίωσαν συνάδελφοί μας στην ΙΒ΄Δ.Ο.Υ. Αθηνών, που...
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της την σχετική...
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/01/2022  Η ΠΟΕΔΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12 – 3μμ...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α.1- Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αγία Παρασκευή  19/01/2022 Καταδικάζουμε τις Διώξεις Δημοσιογράφων για την Υπόθεση...
 
Θλιβερή πρωτιά στην ανεργία των νέων κατέχει η Ελλάδα, καθώς σύμφωνα...
 
Τα 44 κορυφαία καλλιτεχνικά σωματεία, που καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους στον...
 
Η «εγκύκλιος Τσακλόγλου», που δημοσιεύτηκε την προ-παραμονή της Πρωτοχρονιάς, επιφέρει μία...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Τεμπονέρας ζει!!! Τριάντα ένα χρόνια συμπληρώνονται φέτος, στις...
 
Δεν έχει προηγούμενο, αυτό που συμβαίνει στον ΕΦΚΑ, τις τελευταίες ημέρες, μετά...
 
Τι αναφέρει σχετικά η ΠΟΘΑ: Είμαστε ο κλάδος που έχει πληγεί...
 
Στη σχέση εργασίας, όποια κι αν είναι αυτή, κλητήρας, υπάλληλος, τμηματάρχης,...
 
Η ΑΣΚΙ Εφοριακών είναι ένα πανελλαδικό δίκτυο συνδικαλιστικών κινήσεων. Επιδιώκουμε συνεργασίες με συνδικαλιστικά σχήματα τα...
 
Τα μνημονιακά χρόνια οι Δ.Ο.Υ. μεταβλήθηκαν σε μηχανισμούς επιβολής και είσπραξης...
 
Οι γυναίκες εργαζόμενες στην Ευρώπη αμείβονται κατά μέσο όρο με μισθούς...
 
Η ηρωική εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο ενάντια στη χούντα των...
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:… ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ….. Ενημέρωση της κακιάς ώρας, τοτέμ της...
 
Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα νέο σφοδρό κύμα πανδημίας....
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πάτρα 2/11/2021 Όχι στη συγχώνευση και τη συρρίκνωση των...
 
Σήμερα, 2/11/2021 ο Σύλλογος Εργαζομένων στις ΔΟΥ Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας &...
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΪΑΣ – ΗΛΕΙΑΣ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ...
 
…Ανακαθορίζουμε, από 01/11/2021 σε 03/01/2022: α) τον χρόνο έναρξης λειτουργίας των...
 
Με την υπό έκδοση απόφαση, από 17-01-2022: α) συγχωνεύεται η Δ.Ο.Υ....
 
Ξεκινάμε με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σχετικά με το μισθολόγιο...
 
Εορτάσαμε προχθές το πρώτο μεγάλο πλήγμα που δέχτηκε το κυβερνόν…. Κατά...
 
Ψήφισμα Γενικού Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 Για τις φασιστικές...
 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Ο νόμος για την ηλεκτρονική ψηφοφορία στην ανάδειξη...
 
Συνάδελφοι – ισες, Εδώ και 6 μήνες δίνουμε καθημερινά την μάχη...
 
Οι συνάδελφοι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης. Αρκετοί...
 
Από 1.1.2022 τα δύο νέα μητρώα, συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων...
 
Αθήνα 13/9/2021 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΔΙΣΥ Ο πρωθυπουργός ξέχασε τους συνταξιούχους!...
 
Τη Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου ώρα 7:30μμ, στη Θεσσαλονίκη (στο ανοιχτό θέατρο...
 
Τη Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου ώρα 7:30μμ, στη Θεσσαλονίκη (στο ανοιχτό θέατρο...
 
Ο ΕΦΚΑ πλέον στηρίζεται αποκλειστικά στις κρατικές ενισχύσεις, πέραν της καταβολής της εθνικής...
 
Η εφαρμογή του νέου Πτωχευτικού Νόμου, το «ξήλωμα» των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων,...
 
Με Αναφορά του προς τoν Υπουργό Οικονομικών ο βουλευτής Β’ Πειραιά και αν. τομεάρχης Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ...
 
  Στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ.  της 14.07.2021, από την ΑΣΚΙ...
 
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο τέσσερα μέλη...
 
Για να περάσουν όλα τα δύσκολα μέτρα που ακολουθούν, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να...
 
Ενδεικτικό της έλλειψης ενημέρωσης και της τρομοκράτησης που κυριαρχεί, είναι το...
 
Οι διευκρινίσεις από την κατευθυντήρια οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού...
 
Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη ενέργεια της Διοικήτριας του Γ.Ν. Χίου να στείλει...
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις των εκπαιδευτικών...
 
Στα μέσα Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η έκδοση του νέου βιβλίου «Ο ΚΑΙΡΟΣ...
 
Ο εμβολιασμός είναι ανάγκη και δικαίωμα των πολιτών Η Εκτελεστική Επιτροπή...
 
Διεθνή σάλο έχει προκαλέσει η αποκάλυψη του βρετανικού Guardian και 16...
 
Αδιέξοδο για την επιστροφή ποσών από υπέρογκη παράνομη φορολόγηση αναδρομικών των...
 
Η ΕΡΤ των Ζούλα – Πανούτσου και η «βιομηχανία μετακλητών» της...
 
Διαβάστε πώς θα λειτουργήσουν Δημόσιο και ιδιωτικός τομέας από τη Δευτέρα....
 
Tο Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων,  μετά την δημοσίευση των τριών αμετάκλητων και τελεσίδικων...
 
ΚΑΡΑΛΙΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ Μέλος της Δ.Ε. της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-6-2021  ΠΡΟΣ:...
 
Με αφορμή το νέο, λαϊκίστικο επικοινωνιακό σόου του «καταλληλότερου για τέτοιου...
 
Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην παραχώρηση σε...
 
Με διαδικασίες fast track έρχεται το ασφαλιστικό Μετά από τρία Μνημόνια,...
 
Στα 109,1 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο τέλος Απριλίου, αυξημένα...
 
Πόσες επιχειρήσεις θα «ξεστοκάρουν» εργάτες και πόσοι άνθρωποι αναμένεται, ενδεχομένως και...
 
Γνωρίζει ο Άδ. Γεωργιάδης πόσες ελληνικές επιχειρήσεις παράγουν τα προϊόντα τους...
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Οι συμβασιούχες...
 
24ωρη Γενική Απεργία 10 Ιουνίου 2021 Το αντιλαϊκό κι αντεργατικό νομοσχέδιο...
 
Οι νέες αλλαγές στις οποίες προχώρα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών...
 
ΑΔΕΔΥ: Επιστολή – Νομική επεξεργασία του νομοσχεδίου για τα εργασιακά Αγαπητοί...
 
Εκστρατεία της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για βελτίωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για...
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., υλοποιώντας την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου...
 
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κι ο υπουργός εργασίας έδωσαν στη...
 
Κύριε Διοικητά, Με αφορμή τις εξελίξεις που αφορούν τη διενέργεια εκλογών...
 
Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γ....
 
Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν, την Πέμπτη 27 Μαΐου, οι 140 καθαρίστριες...
 
Την ώρα που η πανδημία του νέου κοροναϊού καταστρέφει τα φτωχά...
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., υλοποιώντας σχετική απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, αποφάσισε...
 
Προσαγωγή συνδικαλιστών γιατί άπλωσαν πανό στον Λυκαβηττό ενάντια στο αντεργατικό τερατούργημα...
 
Η κυβέρνηση με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, προσπαθεί να ξεμπερδέψει «μια...
 
«Σιγή ασυρμάτου» από το υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με τα ποσά που...
 
«Από κόσκινο» περνάει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο η ΕΝΥΠΕΚΚ. Ποια σημεία επισημαίνει. Τα «πυρά»...
 
Με φύλλο οδηγιών απεργοσπασίας και φίμωσης των εργατικών αντιδράσεων, προσομοιάζει το...
 
Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. και ο Υπουργός Εργασίας, πέρα από τις...
 
Θετικές και αρνητικές εξελίξεις για τους εργαζόμενους. Δόθηκε μετά από μήνες...
 
Εργασία μέχρι τα 74 έτη το νέο Success Story του Κυριάκου Μητσοτάκη...
 
Δυναμική απάντηση στις αντεργατικές αποφάσεις της κυβέρνησης που καταργεί ακόμα και...
 
Ξεσηκωμός συνδικάτων και εργαζομένων ενάντια στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη – του Ανδρέα...
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι συμβασιούχες καθαρίστριες...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Η ΠΟΕ-ΔΟΥ στηρίζει την κινητοποίηση των καθαριστριών του Υπουργείου...
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Είμαστε οι απολυμένες καθαρίστριες του...
 
Τέλος στο οκτάωρο και τις συλλογικές συμβάσεις. Καθιερώνεται εβδομάδα 50 ωρών...
 
Ποιος να το περίμενε πως η κυβέρνηση των αρίστων με φωτογραφική...
 
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων στέλνει ανοικτή επιστολή με την οποία εκφράζει...
 
Εκδήλωση με θέμα το Μισθολόγιο της ΑΑΔΕ και τις επιπτώσεις που...
 
Παρά τις δεσμεύσεις του ίδιου του Χρ. Σταϊκούρα, ύστερα από παρέμβαση...
 
Kανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Χαμένοι αγώνες είναι αυτοί που δεν...
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της τις ανακοινώσεις...
 
Η κυβέρνηση δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής καμία πρόθεση να ανανεώσει...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΔΕΔΥ Με αφορμή την απευθείας σύμβαση των 2.000.000 (!!!)...
 
Αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσαν οι νοσοκομειακοί γιατροί για...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο σύλλογός μας εξ αρχής τάχθηκε και συνέβαλε στο να...
 
Πριν λίγες ημέρες, συμπληρώθηκε ένας χρόνος, από το πρώτο lockdown, τον...
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την...
 
8 Μαρτίου 1857, Νέα Υόρκη… εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας διαδηλώνουν ζητώντας καλύτερες συνθήκες...
 
Σε περίπτωση που τα καθήκοντα του εργαζόμενου δεν μπορούν να ασκηθούν...
 
Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σχετικά με...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Μεγάλη η συμμετοχή των υγειονομικών στις σημερινές,(23/2),  απεργιακές κινητοποιήσεις...
 
Με ανακοίνωσή η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ) καταγγέλλει...
 
    H ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» που επρόκειτο...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τρ. Αλεξιάδης :Όλοι διαφωνούν, η κυβέρνηση επιμένει Τα κυριότερα...
 
ΘΕΜΑ: ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ               ...
 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΩΡΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΝΟΥΝ ΔΕΚΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ/ΕΣ  ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ ΚΑΙ ΤΟ...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΔΕΔΥ Με αφορμή τη δίωξη στον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ...
 
Την πρώτη δικογραφία με βάση τον απαράδεκτο νόμο για τις συναθροίσεις...
 
           Συναδέλφισσες/οι, Λίγο πριν την εκπνοή του 2020 ζήσαμε μια άνευ...
 
Η Κυβέρνηση των «αρίστων» της ΝΔ συνεχίζοντας τον αυταρχικό και αντιδημοκρατικό...
 
Σύγχυση στα όρια ανάμεσα σε εργασία και ιδιωτική ζωή έχουν προκαλέσει η πανδημία και...
 
Απολύσεις καθαριστών και καθαριστριών σε όλα τα υπουργεία μέσα στις γιορτές,...
 
Δύο προκηρύξεις για προσλήψεις στην ΑΑΔΕ θα εκδώσει άμεσα το ΑΣΕΠ όπως αποκαλύπτουν δύο...
 
30 χρόνια μετά… Ο Νίκος Τεμπονέρας ΖΕΙ Στις 9 Γενάρη του...
 
Επιπλέον απολαβές «από το παράθυρο» επιφύλασσε για στενούς συνεργάτες του γ.γ....
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  μετά την υβριστική και συκοφαντική ανάρτηση του...
 
του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ Το πρακτορείο Μπλούμπεργ σε έρευνα που έκανε διαπίστωσε, ότι παγκοσμίως...
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, Σε συνέχεια της από 14.12.2020 ανακοίνωσης της ΠΟΕ-ΔΟΥ,...
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ακούσαμε με προσοχή την συνέντευξη του Πρωθυπουργού μας, στον...
 
ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ : Συνέπειες και προκλήσεις για εργασία και κοινωνία,...
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, Η συμμετοχή των συναδέλφων στην Απεργία-Αποχή από την...
 
Αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Αντικείμενο ρύθμισης Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί ο προσδιορισμός...
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1134040ΕΞ2020 Επικαιροποίηση – Καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας...
 
Με μελανά χρώματα περιέγραψε την κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης,...
 
Κατόπιν επιστολής που κοινοποίησε η  Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΑΕΔ , στις 20 Νοεμβρίου, συζητήθηκε στην αρμόδια...
 
Συνάδελφοι, Χαιρετίζουμε τους εκατοντάδες συναδέλφους σε όλη τη χώρα που με...
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.2041322080/30-11-2020 εγκύκλιο...
 
Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ), οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στις πρωτόγνωρες και δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα,...
 
Με επιστολή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας εργαζομένων ΟΑΕΔ καλεί...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με...
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, Σας κοινοποιούμε το ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου Ειδικό Μισθολόγιο-Εργασιακά...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Στην κορύφωση της ραγδαία επιδεινούμενης υγειονομικής κρίσης...
 
ΠΡΟΣ : 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                   κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΧΡΗΣΤΟ               2.ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ...
 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ Εδώ Πολυτεχνείο… Εδώ Πολυτεχνείο! Εδώ Πολυτεχνείο! Εδώ καλώ βοήθεια,...
 
  Συνάδελφοι,   Με αφορμή την κατάθεση του σχεδίου νόμου, «ΕΙΔΙΚΟ...
 
Αναλυτικότατη παρουσίαση του νέου σχεδίου νόμου για τα εργασιακά που θα κατατεθεί προς...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αποφασίζουμε Τροποποιούμε και...
 
Απολογούνται σήμερα και την Πέμπτη οι 17 κατηγορούμενοι για το αμαρτωλό...
 
Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 16/10/20 απορρίφτηκαν όλες οι αιτήσεις μεταθέσεων των...
 
Δελτίο τύπου εξέδωσε η ΑΔΕΔΥ μετά την συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής...
 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ, στη συνεδρίασή του...
 
Με το παρόν γνωστοποιούνται αποσπάσματα της ετήσιας έκθεσης του ΕΝΓΔΕ για...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή Ιστορική απόφαση της Δικαιοσύνης...
 
Συναδέλφισσες  και  συνάδελφοι, Στις 7 του Οκτώβρη, μια μακρόχρονη δικαστική διαδικασία...
 
Γνωμοδότηση-«βόμβα» του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα αναδρομικά των δημοσίων υπαλλήλων-αποστράτων! Η...
 
Σήμερα τα ΜΑΤ του Χρυσχοϊδη χτύπησαν επανειλημμένα τους υγειονομικούς που ήταν...
 
Δελτίο Τύπου εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων στις ΔΟΥ ΑΧΑΙΑΣ – ΗΛΕΙΑΣ...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Η Διευθύντρια της Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών με την ιδιότητά της...
 
Παρά το γεγονός ότι η αρχή το 2019 εξέδωσε πορίσματα για...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αλλαγή ώρας στάσης εργασίας στις 7 Οκτωβρίου για τη...
 
Όπου σταθούν Πρωθυπουργός και Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, μιλάνε με...
 
Συνολικά σε 114 σχολεία    επιβλήθηκε απαγόρευση λειτουργίας , από τη  Δευτέρα...
 
Θέμα: “Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της...
 
Οι πληροφορίες επιμένουν πως ορισμένες τουλάχιστον από τις τελευταίες συγκεντρώσεις αρνούνται να ορίσουν...
 
Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας διοργανώνουν το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη συνδικάτα, σωματεία, κόμματα και...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απαιτούμε την καταδίκη των δολοφόνων νεοναζί της Χρυσής Αυγής!...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ/ΓΣΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ 2.9.2020 ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ...
 
Δελτίο Τύπου Σωματείων & Φορέων Καλλιτεχνών Καλλιτέχνες, δημιουργοί και εργαζόμενοι όλων...
 
Ιδιαίτερα αυξημένος και επικίνδυνος είναι ο δείκτης μετάδοσης του κοροναϊού σε...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Ορίζουμε...
 
Η ΠΟΕ-ΔΟΥ έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει την έλλειψη διαφάνειας και αξιοκρατίας...
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορμή την επίσκεψη κλιμακίου της ΑΔΕΔΥ στην Εφορία...
 
Η ΠΟΕ-ΔΟΥ καταδικάζει απερίφραστα την δολοφονική επίθεση με τσεκούρι που δέχθηκαν...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 03/07/2020  Τετάρτη 8 Ιουλίου Πανελλαδική...
 
Η κυβέρνηση της ΝΔ κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις,...
 
Η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της προσήλωσής της στην εξυπηρέτηση των ιδιωτικών...
 
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, στις 8:30πμ, στο Υπουργείο Εργασίας,...
 
του Γιώργου Πετρόπουλου* Μάλωσε την κυβέρνηση, η εφημερίδα Τα Νέα για...
 
Συνάδελφοι, Μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι...
 
Η Κυβέρνηση των «αρίστων» της ΝΔ συνεχίζοντας τον αυταρχικό και αντιδημοκρατικό...
 
Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, μέλη του σάιτ “ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ”,    ...
 
Προς: Ομοσπονδίες μέλη ΑΔΕΔΥ Νομαρχιακά Τμήματα ΑΔΕΔΥ Γενικοί Σύμβουλοι   Θέμα:...
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει την διαρκή ψυχολογική βία που ασκείται...
 
Αναλυτικά η Ανακοίνωση: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Β1. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ TH ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ...
 
*του Γιώργου Πετρόπουλου Υπάρχει μια αφήγηση, σύμφωνα με την οποία, τα...
 
Μεσούσης της πανδημίας κι ενώ η οικονομία οδεύει σε βαθιά ύφεση...
 
Ανακοίνωση της Αυτόνομης Συνδικαλιστικής Κίνησης Εργαζομένων Δήμου Χαϊδαρίου Συνάδελφοι, καλησπέρα σε όλους....
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
Προβλέπουν τριπλό έλεγχο των οφειλετών από τις αρχές, ιδιωτικούς ντετέκτιβ για...