ΑΑΔΕΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΕΡΓΑΣΙΑΚΑΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΚΛΑΔΙΚΑ ΝΕΑ
29 Μαΐου 2023

Τροποποίηση κανονιστικής για την αξιολόγηση, Αριθ. ΦΕΚ: 3539/τ. Β/25.05.2023 Αθήνα, 23/05/2023 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Ε 1067412 ΕΞ 2023

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ 2018/28-12-2018 ( B΄ 6225) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ 2018/28-12-2018 (Β΄6225) Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)» ως ακολούθως:

1. Η υποπερ. α΄ της περ. Β της παρ. 2 του άρθρου 14 τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:
«α) Οι δύο ιεραρχικά Προϊστάμενοί τους κατά τη σειρά της οργανικής διάρθρωσης. Ο Προϊστάμενος επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης δεν αξιολογεί ως Β΄ Aξιολογητής Προϊσταμένους επιπέδου Υποδιεύθυνσης και επιπέδου Τμήματος Περιφερειακών Υπηρεσιών. Επίσης, δεν
αξιολογεί τους Προϊσταμένους των Αυτοτελώς υπαγόμενων Τμημάτων (περιφερειακές υπηρεσίες) στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών και στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., οι οποίοι αξιολογούνται αντίστοιχα από τους Προϊσταμένους των Φορολογικών ή Τελωνειακών Περιφερειών που υπάγονται (Α΄Aξιολογητής), με εξαίρεση την περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας αξιολόγησης από αυτούς οπότε και αξιολογούνται από τον αντίστοιχο Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης.»

2. Οι παρ. 3 και 5 του άρθρου 15 τροποποιούνται και διαμορφώνονται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση βαθμολογίας του υπαλλήλου από τον Α΄ ή τον Β΄ Αξιολογητή, κατά την Ποιοτική Αξιολόγηση, και κατάταξης του στο επίπεδο της ανεπαρκούς κατοχής ή έλλειψης κατοχής έστω και μιας ικανότητας σύμφωνα με την κλίμακα αξιολόγησης του άρθρου 18,
απαιτείται από τον Αξιολογητή αναγραφή ειδικής αιτιολογίας για τη βαθμολογία αυτή, η οποία να θεμελιώνεται σε πραγματικά περιστατικά, αντικειμενικά στοιχεία και δεδομένα του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου, ιδίως επιβολή πειθαρχικών ποινών, δυσμενείς παρατηρήσεις των Προϊσταμένων του ή άλλων γεγονότων, τα οποία έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο των Συμβουλευτικών Συνεντεύξεων και καταδεικνύουν προδήλως μειωμένη ανταπόκριση στα υπηρεσιακά καθήκοντα.
«5. Σε περίπτωση κατά την οποία η βαθμολογία του Α’ αξιολογητή, κατά την Ποιοτική Αξιολόγηση, έχει διαφορά από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των συν-αξιολογητών ιδίου επιπέδου ή κατώτερου (υφιστάμενοι), πάνω από 20 μονάδες, απαιτείται από τον Α’ Αξιολογητή να αιτιολογήσει την απόκλιση της βαθμολογίας του.»

3. Οι περ Α., Β., και Γ. της παρ. 3 του άρθρου 18 τροποποιούνται και διαμορφώνονται ως εξής:
«Α. για τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Αυτοτελώς υπαγομένων στον Διοικητή Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων των Κεντρικών Υπηρεσιών, των ΦορολογικώνΤελωνειακών Περιφερειών, των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, των Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης (για το χρονικό διάστημα που λειτουργούσαν ως Α΄ Τάξης), των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., των ΕΛ.ΚΕ. και των Τελωνείων του άρθρου 38 του ν. 4389/2016:
i. από 95 έως 100, ως άριστος, (πλήρης κατοχή αυτής της ικανότητας)
ii. από 85 έως 94, ως πολύ επαρκής, (ικανοποιητική κατοχή αυτής της ικανότητας)
iii. από 75 έως 80, ως επαρκής, (επαρκής κατοχή αυτής της ικανότητας)
iv. από 45 έως 70, ως ανεπαρκής, (ανεπαρκής κατοχή αυτής της ικανότητας)
v. από 40 και κάτω, ως ακατάλληλος, (έλλειψη κατοχής αυτής της ικανότητας)»
«Β. για τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Δ.Ο.Υ (Α, Α1, Α-Β Τάξης), Τελωνείων (Α΄ Τάξης Λοιπά Τελωνεία) και Χημικών Υπηρεσιών και τους Προϊσταμένους Υποδιεύθυνσης των Αυτοτελώς υπαγομένων στον Διοικητή Διευθύνσεων, των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, των Διευθύνσεων των Κεντρικών Υπηρεσιών, των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και των ΕΛ.ΚΕ.:
i. από 95 έως 100, ως άριστος,(πλήρης κατοχή αυτής της ικανότητας)
ii. από 80 έως 94, ως πολύ επαρκής, (ικανοποιητική κατοχή αυτής της ικανότητας)
iii. από 70 έως 75, ως επαρκής, (επαρκής κατοχή αυτής της ικανότητας)
iv. από 45 έως 65, ως ανεπαρκής, (ανεπαρκής κατοχή αυτής της ικανότητας)
v. κάτω από 40, ως ακατάλληλος, (έλλειψη κατοχής αυτής της ικανότητας)»

«Γ. για τους Προϊσταμένους Υποδιεύθυνσης των Δ.Ο.Υ. και των Τελωνείων και τους Προϊσταμένους Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων όλων των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ:
i. από 90 έως 100, ως άριστος,(πλήρης κατοχή αυτής της ικανότητας)
ii. από 80 έως 85, ως πολύ επαρκής, (ικανοποιητική κατοχή αυτής της ικανότητας)
iii. από 65 έως 75, ως επαρκής, (επαρκής κατοχή αυτής της ικανότητας)
iv. από 45 έως 60, ως ανεπαρκής, (ανεπαρκής κατοχή αυτής της ικανότητας)
v. κάτω από 40, ως ακατάλληλος, (έλλειψη κατοχής αυτής της ικανότητας)»

……………..

Δείτε την απόφαση: 6ΞΧΚ46ΜΠ3Ζ-Κ9Ζ

Πηγή: www.diavgeia.gov.gr

About this author

ΑΑΔΕ
 
Η Ε.Ε. της ΠΟΕ-ΔΟΥ καταδικάζει το ν/σχέδιο της Κυβέρνησης για τα...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 «Οργανισμός της...
 
…αποφασίζεται : Α) Ο διορισμός στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία (ΦΟ.Τ.Α.)...
 
Κ. Διοικητά, Το τελευταίο διάστημα, υλοποιείται από την πλευρά της Διοίκησης...
 
… Στο πλαίσιο ενίσχυσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.), καλούνται...
 
Ιούλιος 2023 ΟΛΑ ΑΠΟ ΧΕΡΙ ΚΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΙΡΤΑ ΜΑΣ ΒΡΕΓΜΕΝΑ.....
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022 ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ...
 
…Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών – Ανατολικής Αττικής διακηρύσσει ότι...
 
Έχουν αναφερθεί στο Σύλλογό μας καταγγελίες από συναδέλφους σχετικά με το...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία...
 
…ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Επιλέγουμε και τοποθετούμε την υπάλληλο Σταυρούλα Αγγελοπούλου του Δημητρίου,...
 
Σε συνέχεια σχετικών κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών του για τα προβλήματα που προκύπτουν...
 
Συναδέλφισσες & Συνάδελφοι, στις ήδη επιβαρυμένες συνθήκες λειτουργίας των φορολογικών υπηρεσιών...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Ανακαθορίζουμε αρμοδιότητα του Τμήματος «Ε΄ – Συστημάτων Ηλεκτρονικών Εμπορικών...
 
ΠΡΟΣ: Γραφείο Διοικητή ΑΑΔΕ Κ.Πιτσιλή ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: –       Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού( [email protected]...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για το έτος 2022 της...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111823 ΕΞ2021/14-12-2021 απόφαση «Τροποποίηση...
 
Καταγγέλλουμε την πρόταση απόσπασης των 4 συναδέλφων από τη ΔΟΥ Ιωαννίνων...
 
ΟΡΙΖΕΙ ..ως αναπληρωτή Προϊσταμενο αυτοτελούς τμήματος νομικής υποστήριξης 4ου ΕΛΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ…...
 
ΟΡΙΖΕΙ Τους κάτωθι υπαλλήλους ως αναπληρωτές Προισταμένους τμημάτων Υποδ. ΕΛέγχων 4...
 
ΟΡΙΖΕΙ Τους κάτωθι υπαλλήλους ως αναπληρωτές του Προιστάμενου της Διεύθυνσης του...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Αναθέτουμε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ...
 
ΟΡΙΖΕΙ Α. Τον υπάλληλο ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με (ΑΜ:402485) του...
 
….μετατάσσονται και τοποθετούνται οι παρακάτω μόνιμοι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. 1) Ανακαθορίζουμε τη δομή των έξι (6) Ελεγκτικών Κέντρων...
 
ΘEMA: «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/ Υποδιεύθυνσης Δημόσιων...
 
Εισαγωγικό Σημείωμα Με ενεργό ακόμη το οικονομικό αποτύπωμα της πανδημίας, την...
 
Περίληψη Απόφασης Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1126918 ΕΞ...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α.1- Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός...
 
Σήμερα, 2/11/2021 ο Σύλλογος Εργαζομένων στις ΔΟΥ Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας &...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τοποθετούμε μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με...
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄”Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων”...
 
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κατόπιν των τριών πρώτων επεισοδίων: Εγχειρίδιο Λειτουργικών...
 
Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟYΜΕ 1. Το έτος 2021 θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Το έτος 2021 θα διενεργηθούν είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000)...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τον υπάλληλο Νικόλαο Μπατσίλα του Γεωργίου,...
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, Σε συνέχεια της από 14.12.2020 ανακοίνωσης της ΠΟΕ-ΔΟΥ,...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τοποθετούμε μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με...
 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη βράβευση των Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων...
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1134040ΕΞ2020 Επικαιροποίηση – Καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας...
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...
 
Α Π ΟΦΑΣ ΙΖ ΟΥ ΜΕ 1. Τροποποιούμε την υποπαράγραφο I’...
 
Με ιδιαίτερο προβληματισμό παρακολουθήσαμε την ενορχηστρωμένη επίθεση συγκεκριμένων ΜΜΕ απέναντι στον...
 
…Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1134388 ΕΞ 2020/19-11-2020 (Β΄5102) απόφαση...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τον υπάλληλο Παναγιώτη Μπάλλα του Σπυρίδωνος,...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη διαδικασία Αξιολόγησης των Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...
 
Στο πλαίσιο ενίσχυσης των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, καλούνται...
 
Δείτε την  ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. προς την  Α.Α.Δ.Ε., για...
 
Διεύρυνση ωραρίου των ΔΟΥ έως αργά το απόγευμα, κατά τη διάρκεια...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Στην κορύφωση της ραγδαία επιδεινούμενης υγειονομικής κρίσης...
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Ειδικό μισθολόγιο Α.Α.Δ.Ε. Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής 1....
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αποφασίζουμε Τροποποιούμε και...
 
Φτάσαμε στο και πέντε, οι ΜΕΘ πλέον γεμίζουν με εντατικό ρυθμό. ...
 
 Γ.Σ.  19/10/20 Οκτώ μήνες τώρα, όλοι οι εργαζόμενοι ζούμε μια πολύπλευρη...
 
Με το παρόν γνωστοποιούνται αποσπάσματα της ετήσιας έκθεσης του ΕΝΓΔΕ για...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Η Διευθύντρια της Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών με την ιδιότητά της...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς...
 
Θέμα: “Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της...
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αποφασίζουμε 1.Τοποθετούνται οι...
 
Μετατάσσονται οι ……………. και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. Για να...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Αναθέτουμε ……………….,...
 
…εκδίδουμε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών...
 
Στο πλαίσιο ενίσχυσης του Τμήματος ΙΓ΄- Υπηρεσίας myAADElive της Διεύθυνσης Ελέγχων,...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Ορίζουμε...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Καθορίζουμε...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τον καθορισμό...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α Π Ο...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αποφασίζουμε: Μετά την...
 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης του Διοικητή...
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...
 
Ενημέρωση σχετικά με e-mail επιβεβαίωσης Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης λογαριασμού στο...
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
Η Ε.Ε. της ΠΟΕ-ΔΟΥ καταδικάζει το ν/σχέδιο της Κυβέρνησης για τα...