Απόφαση διορισμού 2 αποφοίτων της ΚΣΤ’ σειράς της ΕΣΔΔΑ 0

Με την ΔΔΑΔ Β 1014669 ΕΞ 2021/19-02-2021 Απόφαση του Διοικητή της...

«Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων” 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΤΜΕ Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τους κάτωθι υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής...

« Μετάταξη μονίμων υπαλλήλων σε θέσεις του κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της ίδιας αρχής 0

Μετατάσσονται οι παρακάτω υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε κενές...