« Τοποθέτηση υπαλλήλων», Αθήνα ,24/8/2020 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1106528 ΕΞ 2020 0

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αποφασίζουμε 1.Τοποθετούνται οι...