Αθήνα, 30 Ιουνίου 2021 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1055496 ΕΞ 2021, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...

Α.Α.Δ.Ε.: ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 0

Αθήνα, 18/6/2021 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1054846 ΕΞ 2021 Αθήνα, 28/6/2021...

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2021 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1054359 ΕΞ 2021, ΕΠΙΛΟΓΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τους κάτωθι υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής...