Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αθήνα, 24 Αυγούστου 2023 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1103980 ΕΞ 2023 0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»...

Διορισμός υπαλλήλων στην Α.Α.Δ.Ε. 0

…αποφασίζεται ο διορισμός και η τοποθέτηση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,...

Τροποποίηση Οργανισμού Α.Α.Δ.Ε.-Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων Τμημάτων 0

…ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 «Οργανισμός της...

Μετατάξεις υπαλλήλων εντός Α.Α.Δ.Ε. 0

…Μετατάσσονται οι κάτωθι υπάλληλοι …………… Δείτε τις αποφάσεις: 9ΠΜ746ΜΠ3Ζ-ΟΔΦ , Ω8ΓΚ46ΜΠ3Ζ-17Γ Πηγή:...