Διαδικασία μετατάξεων εντός Α.Α.Δ.Ε. – Απόφαση 0

…ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Ορισμοί Για τις ανάγκες της παρούσας, νοούνται ως:...

Μετάταξη υπαλλήλων Α.Α.Δ.Ε. σε θέσεις κλάδων ανώτερης κατηγορίας 0

…μετατάσσονται οι παρακάτω υπάλληλοι σε κενές ομοιόβαθμες οργανικές θέσεις των κλάδων...

Μετατάξεις υπαλλήλων εντός Α.Α.Δ.Ε. 0

… μετατάσσονται οι κάτωθι υπάλληλοι και τοποθετούνται ως εξής: …………………………… Δείτε...