«Μετάθεση υπαλλήλων εκτός νομού», Αθήνα, 08/11/2019 Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1154298 ΕΞ 2019 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α) Μεταθέτουμε εκτός νομού τους παρακάτω υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ως εξής : ………………………….. Για να δείτε...

«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ», Αθήνα, 08/11/2019 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1154349 ΕΞ 2019 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τοποθετούμε τους παρακάτω Μεταταχθέντες υπαλλήλους του κλάδου των Εφοριακών ως εξής: ……………………. Για να δείτε την απόφαση πατήστε:...

«Απόσπαση υπαλλήλων εκτός νομού», Αθήνα, 08/11/2019 Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1154350 ΕΞ 2019 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Την απόσπαση των παρακάτω υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ως εξής: ………………………….. Για να δείτε την απόφαση...

«Τοποθέτηση Υπαλλήλων», Αθήνα, 07/11/2019 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1153735 ΕΞ 2019 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τοποθετούμε από 11.11.2019 τους παρακάτω υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ως εξής: …………………. Για να δείτε την...

Περίληψη διορισμού 2η Εκπαιδευτική Σειρά στην Α.Α.Δ.Ε.. Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: ∆.Υ. 0

Με την υπ’ αριθµ. ∆∆Α∆ Β 1142206 ΕΞ 2019/16.10.2019 Απόφαση του ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων που εκδόθηκε σύµφωνα...

Α.Α.Δ.Ε.: Τροποποίηση Αποφάσεων σχετ. με τις Δ.Ο.Υ. Βύρωνα και ΙΖ΄Αθηνών, Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2019 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1151158 ΕΞ 2019, ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β΄4054/06-11-2019 0

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄968 & 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής...

Μετάταξη υπαλλήλου σε θέση του κλάδου ΥΕ Επιμελητών, Αθήνα, 23/10/2019, Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

Μετατάσσεται η υπάλληλος ……………………………. με τον Β΄Βαθμό του κλάδου Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας, σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση ……………………. Για να...

Μετάταξη υπαλλήλου σε θέση ειδικότητας Υ.Ε. Επιμελητών, Αθήνα, 23/10/2019 Αριθ. Πρωτ.:Δ.Υ. 0

Μετατάσσεται η ………………………………. υπάλληλος της Α.Α.Δ.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριστριών (προσωποπαγής) …………………………. Για...

Μετάταξη υπαλλήλου, Αθήνα, 23/10/2019 Αριθ. Πρωτ.:Δ.Υ. 0

Μετατάσσεται ο ……………….. και τοποθετείται στη Δ/νση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού – Τμήμα Α΄ Για να δείτε την απόφαση πατήστε: ΕΔΩ ΠΗΓΗ:...