∆ιορισµός υπαλλήλου του κλάδου Εφοριακών, Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2020 Αριθ. Πρωτ.: ∆∆Α∆ Β 1010019 ΕΞ 2020 0

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Το διορισµό στην Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, σε κενή οργανική θέση...

«∆ιορισµός υπαλλήλων του κλάδου Εφοριακών», Αθήνα 23 Ιανουαρίου 2020 Αριθ. Πρωτ.: ∆∆Α∆ Β 1009787 ΕΞ 2020 0

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ Αποφασίζουμε: 1. Το διορισµό στην Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, σε κενές οργανικές...

Μετάταξη υπαλλήλου μέσω ΕΣΚ Β΄κύκλος, Αθήνα , 02/01/2020 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

……….. μετατάσσεται η …………………………, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν», με βαθμό Α’...

Μετάταξη υπαλλήλου μέσω ΕΣΚ Β΄κύκλος, Αθήνα , 27/12/2019 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

…….. μετατάσσεται η ………………………….., μόνιμη υπάλληλοσ του κλάδου ΠΕ Στατιστικής του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, με βαθμό Α΄, σε αντίστοιχη ομοιόβαθμη...

Μετάταξη υπαλλήλου μέσω ΕΣΚ Β΄Κύκλος, Αθήνα , 04-12-2019 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

……… μετατάσσεται η ………………………., , μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με βαθμό Α’...

Μετάταξη υπαλλήλου μέσω ΕΣΚ Β΄κύκλος, Αθήνα , 12-12-2019 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

………. μετατάσσεται η …………………….., μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού του Δήμου Καβάλας, με βαθμό Α΄, σε αντίστοιχη ομοιόβαθμη κενή...

Η χρήση πλαστού εγγράφου οδηγεί στην αυτοδίκαιη έκπτωση υπαλλήλου; 0

Σημαντική η υπ’ αριθμ. 186/2019 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με μεγάλες πρακτικές συνέπειες, αναφορικά με την ποινική καταδίκη...

Μετάταξη υπαλλήλου μέσω ΕΣΚ, Αθήνα , 13-12-2019 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

……… μετατάσσεται ο ………………….., μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού του Δήμου Έδεσσας, με βαθμό Α΄, σε αντίστοιχη ομοιόβαθμη κενή...

Μετάταξη υπαλλήλου μέσω Ε.Σ.Κ., Αθήνα , 04-12-2019 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

…………. μετατάσσεται η …………………, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας « ΘΡΙΑΣΙΟ», με βαθμό...