ΦΕΚ Β’2882/2.7.2021 Αθήνα, 29.06.2021 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1055237 ΕΞ 2021, 0

Αποφασίζουμε Καταργούμε την υπό στοιχεία ΔΔΑΔΑ1134388ΕΞ2020/9-11-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης...

ΑΔΑ: ΩΝΩ846ΜΠ3Ζ-ΖΟ9 ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β΄2520/14-06-2021 & Β΄2843/01-07-2021 Αθήνα, 01 Ιουνίου 2021 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1046233 ΕΞ 2021 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α.I. Συνιστούμε: 1) στη Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.) της...

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2021 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1055136 ΕΞ 2021, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 0

… εκδίδουμε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων...

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2021 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1055496 ΕΞ 2021, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...

Α.Α.Δ.Ε.: ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 0

Αθήνα, 18/6/2021 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1054846 ΕΞ 2021 Αθήνα, 28/6/2021...

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, ΤΡΙΤΗ 29/06/2021 16:00-20:30 0

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ...