Α.Α.Δ.Ε.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...

Α.Α.Δ.Ε.: Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος 0

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Α. Επιλέγουμε...

Α.Α.Δ.Ε.: Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2020 Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1117794ΕΞ2020 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1.- Τροποποιούμε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ι της παραγράφου...

Μετάταξη υπαλλήλου, Αθήνα , 13-12-2019 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

……… μετατάσσεται ο ………………., μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ-Πληροφορικής της Γενικής...

ΠΟΕ-ΔΟΥ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019 0

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι Εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/4/οικ.14000/15-07-2020 (ΑΔΑ:9Α8Μ46ΜΤΛ6-98Ω) εγκύκλιος του Υπουργείου...