ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΣΤΗ ΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111823 ΕΞ2021/14-12-2021 απόφαση «Τροποποίηση...

Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τον υπάλληλο Γεώργιο Χατζησταύρο του Νικολάου,...