“ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ”, Αθήνα, 26/11/2020 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1137557 ΕΞ 2020 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την απόσπαση κατόπιν αιτήσεως, της υπαλλήλου ……………………………………… με βαθμό...

ΥΠ. ΟΙΚ/ΚΩΝ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 0

Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ), οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη...

A.Α.Δ.Ε.: ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΦΟ.Τ.Α. 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τον υπάλληλο Παναγιώτη Μπάλλα του Σπυρίδωνος,...