ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΚΕ 1 & 3) 0

… Αποφασίζουμε Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 26.000,00€ (είκοσι έξι χιλιάδες...

« Μετάταξη υπαλλήλων σε θέσεις της ειδικότητας (ΥΕ) ΕΠΙΜΜΕΛΗΤΩΝ”, Αθήνα,28/7/2021 Αριθ. Πρωτ.:Δ.Υ. 0

…………. Μετατάσσονται ι οι παρακάτω αναφερόμενοι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...