ΑΑΔΕΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
24 Απριλίου 2020

Περί εξουσιοδοτότησης υπογραφής, Αθήνα, 8 Απριλίου 2020 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ. Α 1043441 ΕΞ 2020 ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β 1455/16-04-2020

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αποφασίζουμε:
I.- Τροποποιούμε τον Πίνακα του άρθρου 1 της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στις περιπτώσεις 164,
165 και 166 και προσθέτουμε νέες περιπτώσεις 166Α και 166Β, οι οποίες έπονται της περίπτωσης 166, ως εξής: ………………………….

Για να δείτε την απόφαση πατήστε: 9Ρ3Γ46ΜΠ3Ζ-ΥΥ6

Πηγή: www.diavgeia.gov.gr

About this author

ΑΑΔΕ
 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης του Διοικητή...
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...
 
Ενημέρωση σχετικά με e-mail επιβεβαίωσης Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης λογαριασμού στο...
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης του Διοικητή...