Α.Α.Δ.Ε.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΑΔΑ: Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2021 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1006804 ΕΞ 2021 0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄”Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων”...