Τροποποίηση απόφασης: ΕΛΚΕ – Δ.Ο.Υ. ΠΛΟΙΩΝ 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ...