Απόφαση τροποποίησης οργανισμού Α.Α.Δ.Ε. – ΔΙ.ΠΑ.Ε.Ε. 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 «Οργανισμός της...