Μετάταξη υπαλλήλων μέσω ΕΣΚ 0

Μετατάσσονται οι ……………. και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. Για να...