Τροποποίηση Οργανισμού Α.Α.Δ.Ε. – Απόφαση 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφαση «Οργανισμός...

Μετατάξεις υπαλλήλων, Αθήνα,02/11/2021 Αριθ. Πρωτ.:Δ.Υ. 0

ΘΕΜΑ: « Μετάταξη υπαλλήλων σε θέσεις της ειδικότητας (ΥΕ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ» ……………………...