Μετατάξεις υπαλλήλων στην Α.Α.Δ.Ε. 0

Μετατάσσονται οι κάτωθι υπάλληλοι ………… και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε....