« Μετάταξη υπαλλήλου σε θέση της ειδικότητας (ΥΕ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ » 0

………………μετατάσσεται η ……………………….., υπάλληλος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με σχέση...

« Μετάταξη υπαλλήλου σε θέση της ειδικότητας (ΥΕ)Επιμελητών» Αθήνα,01/03/2022 Αριθ. Πρωτ.:Δ.Υ. 0

…… μετατάσσεται η υπάλληλος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με σχέση...

Συμπλήρωση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τμηματαρχών ΔΕΔ 0

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1020642 ΕΞ 2022/10.03.2022...