OIKONOMIAΑΡΘΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
31 Ιουλίου 2023

Άρθρο Θ. Λαζαρέτου: “Μειώνοντας το φορολογικό κενό στον ΦΠΑ”

Εκτίμησή μας είναι ότι η μείωση του ελληνικού «κενού ΦΠΑ» στο μέσο επίπεδο της Ε.Ε., δηλαδή από το 19,7% στο 9,1%, θα επιτρέψει τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ τουλάχιστον στον μέσο όρο της Ε.Ε., που είναι 21,5%

 

Τα έσοδα από τον ΦΠΑ αντιπροσωπεύουν περί το 18% των συνολικών κρατικών εσόδων στην Ε.Ε.,

καθιστώντας το, σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες, την πρώτη πηγή χρηματοδότησης του κρατικού

προϋπολογισμού και σε άλλες τη δεύτερη. Σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση (EC Vat Gap

report 2022) του φορολογικό κενού στον ΦΠΑ από την Ευρωπαϊκή Eπιτροπή, η απώλεια των

εσόδων ΦΠΑ από τη φοροδιαφυγή ανέρχεται σε 93 δισ. ευρώ. Η χώρα μας συγκαταλέγεται μαζί

με Ρουμανία, Μάλτα και Ιταλία στις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες με τη μεγαλύτερη απώλεια εσόδων

ΦΠΑ, ενώ έχει συντελεστή 24%  όταν ο ευρωπαϊκός μέσος συντελεστής είναι 21,5%. Επίσης, η Ελλάδα

συγκαταλέγεται στις χώρες, μαζί με Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία κ.ά., όπου τα έσοδα του ΦΠΑ είναι

σημαντική πηγή χρηματοδότησης του  κρατικού προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τον

ΦΠΑ  είναι διπλάσια από τον φόρο εισοδήματος των ιδιωτών, σταθερά από το 2014 μέχρι σήμερα.

Κατά την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC Annual report on Taxation 2023), κύριες αιτίες

της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ είναι η απάτη στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και η απόκρυψη φορολογητέων

συναλλαγών στην ηλεκτρονική αγορά. Η ενδοκοινοτική απάτη εμφανίζεται στις συναλλαγές «από

επιχείρηση σε επιχείρηση» και πραγματοποιείται με τη χρήση ποικιλίας εξελιγμένων μεθόδων μέσω των

οποίων οι έμποροι χρησιμοποιούν καταχρηστικά τη νομοθεσία ΦΠΑ. Π.χ. η καταχρηστική χρήση του

Τελωνειακού καθεστώτος, που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εισάγουν αγαθά και στη συνέχεια να τα

προμηθεύουν σε επιχειρήσεις άλλου κράτους-μέλους με ΦΠΑ, έτσι ώστε ο ΦΠΑ να επιβάλλεται μόνο μία

φορά, στο κράτος-μέλος του τελικού προορισμού των αγαθών. Η φοροδιαφυγή ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό

εμπόριο συμβαίνει όταν οι φορολογικές αρχές δεν λαμβάνουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ για αγορές αγαθών

και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου ή άλλων διαδικτυακών δικτύων επικοινωνίας.

Αυτή η αιτία φοροδιαφυγής διαπράττεται συνήθως στη λιανική και μπορεί να λάβει διάφορες μορφές.

Ενα παράδειγμα είναι, όταν ο ΦΠΑ καταβάλλεται σε κράτος-μέλος με χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ σε

σχέση με το συντελεστή του κράτους-μέλους, στο οποίο κανονικά οφείλεται.

Επιπλέον αυτών των δύο αιτιών φοροδιαφυγής, στη Γερμανία έχει μελετηθεί η συμβολή της οικονομίας

της φροντίδας στη φοροδιαφυγή ΦΠΑ καθώς και της μετακύλισης από τον κανονικό στον μειωμένο

συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση. Οι Φιλανδία, Γαλλία, Ολλανδία και Γαλλία είναι μερικές από τις χώρες που

λαμβάνουν υπόψη τους τη φοροδιαφυγή στην οικονομία της φροντίδας κατά την άσκηση της φορολογικής

πολιτικής. Στην Ιταλία, η μαύρη οικονομία και η παράνομη εργασία έχουν μετρηθεί και αναλυθεί ως

παράγοντες του κενού ΦΠΑ. Στη χώρα μας εμπειρικά εκτιμούμε ότι η έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων

μεταξύ των επιχειρήσεων, η έκδοση εικονικών τιμολογίων στο εξαγωγικό εμπόριο, η μη έκδοση αποδείξεων

στη λιανική και στην παροχή υπηρεσιών και η μη καταβολή του ΦΠΑ, παρότι δηλώνεται, είναι οι κύριοι

παράγοντες του κενού ΦΠΑ. Σε απόλυτους αριθμούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπολογίσει την απώλεια

εσόδων ΦΠΑ, στην Ελλάδα, σε 4,611 δισ. ευρώ, 5,660 δισ. ευρώ, 4,742 δισ. ευρώ, 6,021 δισ. ευρώ, 5,261 δισ.

ευρώ, 4,705 δισ. ευρώ, 3,178 δισ. ευρώ αντίστοιχα για κάθε έτος από το 2014 έως και το 2020.

Σήμερα, η ψηφιοποίηση εκτιμάται ότι είναι το σημαντικό εργαλείο για τη μείωση του φορολογικού κενού

στον ΦΠΑ παράλληλα με την απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών και τη μείωση του

επιχειρηματικού κόστους για τη συμμόρφωση. Το VAT e-commerce package (2020), το σύστημα ανταλλαγής

πληροφοριών πληρωμών CESOP (έναρξη εφαρμογής το 2024), και η πρόταση οδηγίας για τον ΦΠΑ

στην ψηφιακή εποχή (ViDA) τον Δεκέμβριο του 2022 είναι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

προς αυτή την κατεύθυνση. Κεντρική αντίληψη αυτών των πρωτοβουλιών είναι ότι το «tax just happens»

μπορεί να συμβεί εάν υπάρχουν ορθές φορολογικές πληροφορίες στα επιμέρους στάδια της συναλλαγής

και ο φόρος δηλώνεται και καταβάλλεται χωρίς να απαιτούνται υλικές ενέργειες.

Ανεύρεση λύσεων – Το ευρωπαϊκό παράδειγμα

Ενδιαφέρουσα είναι η εμπειρία από περισσότερες χώρες στην ανεύρεση λύσεων για τη μείωση του

κενού ΦΠΑ. Στην Ιταλία, το τιμολόγιο είναι ηλεκτρονικό που αυθεντικοποιείται από τη φορολογική διοίκηση

και γίνεται ενημέρωση της έκδοσής του σε πραγματικό χρόνο (real time) ενώ είναι εντατικοί οι έλεγχοι των

συναλλασσόμενων στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ακόμη, όσοι διαπράττουν απάτη ΦΠΑ διαγράφονται

από το φορολογικό μητρώο. Στην Ουγγαρία οι ταμειακές μηχανές έχουν διασυνδεθεί διαδικτυακά

με τη φορολογική διοίκηση και η διαβίβαση των τιμολογίων γίνεται σε πραγματικό χρόνο ενώ, το

αναγκαίο λογισμικό διατέθηκε δωρεάν στις επιχειρήσεις. Ακόμη, η παρακολούθηση της διακίνησης

των φορτίων που μεταφέρονται με φορτηγά οχήματα γίνεται ψηφιακά (το ίδιο και στην Πολωνία).

Στη Νορβηγία, γίνεται χρήση αλγορίθμων για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής ΦΠΑ. Στη Φινλανδία,

οι δηλώσεις ΦΠΑ αποστέλλονται στους υπόχρεους προσυμπληρωμένες. Σε Φινλανδία, Δανία, Νορβηγία,

Εσθονία, Κροατία και Σλοβενία, η φορολογική διοίκηση ενημερώνεται συνεχώς για τραπεζικές

συναλλαγές που αφορούν εμπορικές πράξεις εντός της χώρας και εντός της Ε.Ε.

Στη Γαλλία και τη Γερμανία, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες φιλοξενούν ιστοσελίδες επιχειρήσεων

μόνο αν αυτές διαθέτουν ΑΦΜ και είναι ενεργές φορολογικά. Τέλος, ενδιαφέρουσα είναι η τρέχουσα

δοκιμή από τη σουηδική φορολογική διοίκηση ενός διαλογικού ρομπότ (chatbot) που απαντά σε

ερωτήματα φορολογουμένων για ΦΠΑ.

Για την περαιτέρω μείωση του φορολογικού κενού στον ΦΠΑ στη χώρα μας, ο ΟΟΣΑ προτείνει

κυρίως την εντατικοποίηση της χρήσης των I.T. συστημάτων και τη συνέχιση της κωδικοποίησης

της νομοθεσίας (OECD, Economic Surveys Greece, 2023). Δυνατότητες προς αυτή την κατεύθυνση

είναι η μαζική χρήση πλαστικού/ηλεκτρονικού χρήματος στις συναλλαγές, όταν μάλιστα τα μέχρι

τώρα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά (ΙΟΒΕ, 2021), η υποχρεωτική χρήση του ηλεκτρονικού

τιμολογίου και της ηλεκτρονικής απόδειξης με διαβίβασή τους στη φορολογική διοίκηση σε άμεσο

χρόνο (real time), η προσυμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ από τη φορολογική διοίκηση, η συνεχής

διαβίβαση πληροφοριών από ηλεκτρονικές πλατφόρμες που φιλοξενούν ιστοσελίδες επιχειρήσεων

ή αυτοαπασχολούμενων και η φορολοταρία αποδείξεων με ικανά έπαθλα και με στόχευση, κάθε έτος,

σε αποδείξεις συναλλαγών που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής (όπως στη Πορτογαλία).

Ακόμη, η μελέτη και ανάλυση των μορφών φοροδιαφυγής και απάτης ΦΠΑ στην Ελλάδα με παράλληλη

δημοσιοποίησή της κάθε έτος καθώς επίσης η σύνταξη και δημοσιοποίηση ετήσιας έκθεσης εθνικού κενού

ΦΠΑ (όπως σε Τσεχία, Εσθονία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία κ.α.).

Αναγκαία προϋπόθεση μιας επιτυχούς προσπάθειας για τη μείωση του κενού ΦΠΑ και την αντιμετώπιση

της φοροδιαφυγής είναι η τεχνική ικανότητα της φορολογικής διοίκησης για εξόρυξη, ανάλυση και

αντιστοίχιση μεγάλων δεδομένων, για χρήση τεχνητής νοημοσύνης, για γεωεντοπισμό μεταφοράς φορτίων,

για αποτύπωση των συναλλαγών και για ψηφιακή διασύνδεσή της με τις άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες για

άμεση ανταλλαγή πληροφοριών.

Εκτίμησή μας είναι ότι η μείωση του κενού ΦΠΑ στο μέσο επίπεδο της Ε.Ε., δηλαδή από το 19,7% στο 9,1%,

θα επιτρέψει τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ τουλάχιστον στον μέσο όρο της Ε.Ε., που είναι 21,5%

(στην Ισπανία 21% και στην Ιταλία 22%).

* Η Θεοδώρα Λαζαρέτου είναι δρ Νομικής του ΕΚΠΑ, tax expert, επιστημονική συνεργάτιδα ΕΝΑ

Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών, DEA de droit Université Lyon III Cert. Boston University,

Cert. Leiden University, Cert. IMF/VGAPx & VITARAx, TADAT (IMF) trained assessor

Πηγήhttps://www.efsyn.gr/stiles/apopseis/399015_meionontas-forologiko-keno-ston-fpa

 

About this author

OIKONOMIA
 
Την ερχόμενη Κυριακή 10 Δεκέμβρη στις εκλογές που διεξάγονται για το...
 
  Τα έσοδα από τον ΦΠΑ αντιπροσωπεύουν περί το 18% των...
 
Κατατέθηκε τροπολογία στο προς ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα...
 
Οι προσδοκίες των πολιτών από τη φορολογική διοίκηση είναι πολλαπλές. Αφενός η...
 
Ενώ το εισόδημα των πολιτών αφαιμάσσεται και η τιμή του ρεύματος...
 
Χιλιάδες νοικοκυριά χάνουν φέτος τα κοινωνικά επιδόματα που εισπράττουν όπως και...
 
Τα μνημονιακά χρόνια οι Δ.Ο.Υ. μεταβλήθηκαν σε μηχανισμούς επιβολής και είσπραξης...
 
Ο ΕΦΚΑ πλέον στηρίζεται αποκλειστικά στις κρατικές ενισχύσεις, πέραν της καταβολής της εθνικής...
 
Με Αναφορά του προς τoν Υπουργό Οικονομικών ο βουλευτής Β’ Πειραιά και αν. τομεάρχης Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ...
 
Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην παραχώρηση σε...
 
Στα 109,1 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο τέλος Απριλίου, αυξημένα...
 
Επιπλέον απολαβές «από το παράθυρο» επιφύλασσε για στενούς συνεργάτες του γ.γ....
 
Μεσούσης της πανδημίας κι ενώ η οικονομία οδεύει σε βαθιά ύφεση...
 
Των Γιάννη Καρούζου, Εργατολόγου και Μαριάννας Κατσιάδα, Δημοσιολόγου Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ...
 
Ακουλουθούν τα αποτελέσματα των εκλογών για τα υπηρεσιακά συμβούλια. (Τα αποτελέσματα...
 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε αναλυτική ανακοίνωση του Συλλόγου Συνταξιούχων Εφοριακών για τη...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΕ ΔΟΥ Μετά από έξι (6) χρόνια συνεχόμενων μνημονιακών...
 
Κρίσιμος μήνας για την πορεία του προϋπολογισμού θεωρείται ο Σεπτέμβριος, καθώς...
 
Εγκλωβισμένοι δανειολήπτες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κινδυνεύουν Πηγή: TO BHMA (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)...
 
Ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετάταξης εξέδωσε η...
 
Περιθώριο για τουλάχιστον 2.000 νέες προσλήψεις στο Δημόσιο έχει η χώρα...
 
Σενάριο που παραπέμπει στις… σκοτεινές εποχές διάλυσης του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος...
 
Tη δημιουργία Δημόσιας Αρχής Πιστοποίησης Φερεγγυότητας, την αναβάθμιση του Κυβερνητικού Συμβουλίου...
 
Δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών επαναφέρουν στην επιφάνεια το ζήτημα της πραγματικής...
 
Με έναν μεγάλο εχθρό δίπλα της διαπραγματεύεται τις τελευταίες εβδομάδες η...
 
Υπουργείο Οικονομικών Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων Την 28 Απριλίου του 2015, στην...
 
Για να δείτε την έκθεση απολογισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών...
 
ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (465) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ...
 
Πατήστε εδώ για να δείτε το δελτίο τύπου της Α.Σ.ΚΙ. Για να...
 
Εκδόθηκε ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την...
 
Ως σύμβολα της αντίστασης κατά των Μνημονίων αναφέρει σε ανακοίνωσή του...
 
Τη διεξαγωγή και νέου σεμιναρίου θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος Αττικής &...
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά από αγώνες...
 
Για να δείτε την ανακοίνωση του Συλλόγου Αττικής & Κυκλάδων πατήστε...
 
Για να δείτε τον κατάλογο συμμετεχόντων του σεμιναρίου, που διοργανώνει ο...
 
Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση της εκδήλωσης....
 
Για να δίτε τον κατάλογο συμμετεχόντων του σεμιναρίου, που διοργανώνει ο...
 
Η Α.Σ.ΚΙ. Εφοριακών καλεί όλους τους συναδέλφους, σε μαζική και δυναμική...
 
Τον άμεσο καταλογισμό ευθυνών, ζητά με ανακοίνωση του ο Σύλλογος Εργαζομένων...
 
Συνέντευξη του προέδρου των Εφοριακών Aττικής και Κυκλάδων στο bankingnews.gr Ο...
 
Αναστάτωση προκάλεσε στον χώρο του ΣΔΟΕ η αιφνιδιαστική απόφαση του υπουργείου...
 
Πατήστε εδώ για να δείτε το δελτιο τύπου της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. μετά την...
 
Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής. Κάπως έτσι θα...
 
Δελτίο τύπου εξέδωσε το συντονιστικό των καθαριστριων με σύμβαση έργου του...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Α.Σ.ΚΙ. ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ, ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΩΝ, ΑΔΙΚΗ...
 
Σε νέα ανακοίνωση προχώρησε ο Σύλλογος Αττικής και Κύκλάδων αναφορικά με...
 
                                                                                                                                                                                  ...
 
Ενημέρωτικο σημείωμα για την συνάντηση ΑΔΕΔΥ-Κατρούγκαλου(6/3/2015) Η προγραμματισμένη συνάντηση είχε σκοπό την...
 
Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΔΟΥ....
 
Άμεση ήταν η αντίδραση του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. νομών Αττικής...
 
Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο....
 
ΑΘΗΝΑ 13.2.2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 697 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ...
 
Όσοι συνάδελφοι δεν πρόλαβαν για διαφόρους λόγους να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες...
 
Με την υπ΄αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β.1025488 ΕΞ 2015/25.2.2015 απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. κ. Κατερίνας Σαββαΐδου ορίστηκαν...
 
Δελτίο τύπου εξέδωσε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Κατερίνα Σαββαΐδου...
 
Πηγή: newsit.gr Ένα χρόνο νωρίτερα οι αλλαγές στο ενιαίο μισθολόγιο...
 
Μητσοτάκης: «Κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν κινδυνεύει με μείωση μισθού εκτός…» «Κανένας...
 
Δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιστροφή των...
 
Αλλάζουν όλα με νέο μισθολόγιο που έρχεται τον Σεπτέμβριο – Σε...
 
Αλλάζουν όλα με το νέο ενιαίο μισθολόγιο Ριζικές αλλαγές τόσο στους...
 
ΑΔΥΝΑΤΩ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΄΄ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ” Με έγγραφό...
 
Μετά από αίτημα εννέα μελλών του Γενικού Συμβουλίου ( ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ ) για...
 
αναδημοσίευση από tvxs.gr Πουθενά αλλού στον κόσμο δεν προστατεύονται τόσο πολύ...
 
Δηλώσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου σε διακαναλική συνέντευξη. Για να δείτε το...
 
30/4/2014 Για να δείτε το το σχέδιο νόμου πατήστε εδώ . Για να...
 
Προκλητικές δηλώσεις του προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών....
 
Η εκπλήρωση των μεταρρυθμίσεων θα ελέγχεται κατευθείαν από την Κομισιόν και...
 
Σημαντική άνοδος των δυνάμεων της Συνεργασίας Αριστερών Οικονομολόγων καταγράφηκε στις εκλογές...
 
13-12-2013 Πηγή: Capital.gr Του Σταμάτη Ζαχαρού Πολλά ερωτηματικά τόσο για το...
 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΘΕΟΧΑΡΗ Κυκλοφόρησε, έστω και...
 
του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΛΩΣΣΑ Αναδημοσίευση από «Ελευθεροτυπία» 9-9-2013 Τέλος στους ελέγχους στις...
 
Συντάκτης: AlphaTV News Team 30/8/2013 01:19 Σάλο προκαλούν οι αποκαλύψεις του...
 
Υπό αμφισβήτηση βρίσκονται πλέον και με τον πιο επίσημο τρόπο οι...
 
Με επιστολή τους προς την ΠΟΕ ΔΟY και τους Συλλόγους Εργαζομένων,...
 
Σε πείσμα όσων ακόμα και σήμερα επιμένουν ότι δεν θα υπάρχουν...
 
Κύμα αντιδράσεων έχει προκληθεί σε πολλές περιοχές της χώρας, μετά τη...
 
Το eforiakoi.org, εξασφάλισε και σας παρουσιάζει ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ την τελευταία έκθεση...
 
Του Θανάση Καρτερού Δηλαδή τώρα εμείς πρέπει να το καταπιούμε αυτό:...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ...
 
Μοιάζει απίστευτο αλλά η ασυδοσία και ο κυνισμός της τρόϊκας –...
 
Πηγή:www.zougla.gr Για οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης που έχει ως απώτερο σκοπό...
 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ Έγινε στις 14-9...
 
 ”ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΩ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ” ΔΕΛΤΙΟ...
 
Πηγή: REAL FM Πιο κοντά στη συνταξιοδότηση θα βρεθούν οι 35.000...
 
αναδημοσίευση από το zougla.gr Ρεπορτάζ: Παναγιώτης Βλαχουτσάκος...
 
ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΤΡΟΪΚΑ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΑΥΓΑΤΙΖΟΥΝ» ΤΑ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ...
 
Αποκαλυπτική ήταν η συνάντηση της ΠΟΕ-ΔΟY, ΟΣΥΟ και του συλλόγου του...
 
Οι υποσχέσεις και οι εξαγγελίες των τριών πολιτικών αρχηγών της συγκυβέρνησης...
 
Πηγή: www.kathimerini.gr Έσοδα ύψους 1,5 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι απώλεσε από...
 
Του Σπύρου Δημητρέλη Το πλήγμα που επέφερε στα φορολογικά έσοδα η...
 
Τα σχέδια της ΝΔ για τις φορολογικές υπηρεσίες αποτυπώνονται με τον...
 
ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ! ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΥΛΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΦΟΡΟΦΥΓΑΔΩΝ!...
 
Του Σπύρου Δημητρέλη Η απόφαση ελήφθη τον περασμένο Οκτώβριο υπό την...
 
Σε ανοικτή επιστολή προς του πολίτες – φορολογούμενους της Ρόδου προχώρησαν...
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: ΑΥΓΗ (27.4.2012) Σε μια ακραία, πρωτοφανή και απαράδεκτη ενέργεια με...
 
Μετέθεσαν 2 ελεγκτές που ερευνούσαν μεγάλη υπόθεση με πολιτικές προεκτάσεις! του...
 
ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΛΕΙΨΗ...
 
Κάτοχοι ιδιαίτερα υψηλών τυπικών προσόντων, παράτησαν τις δουλειές τους στον ιδιωτικό...
 
της Δέσποινας Σπανού Οι διακηρύξεις της Κυβέρνησης για λήψη μέτρων για...
 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΟ PSI...
 
 Σε τέσσερις ετήσιες δόσεις θα γίνει η μείωση των αποδοχών των...
 
Η ΔΕΗ δεν μπορεί να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε...
 
Α.Σ.ΚΙ. ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  (29.2.2012) Αποκαλυπτικά στοιχεία προκύπτουν από σχετική ανακοίνωση...
 
ΕΡΩΤΗΜΑ: ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 1 ΠΡΟΣ 5; ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...
 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΣΕ 2 ΜΗΝΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΤΡΟΙΚΑ! Η Αυτόνομη Παρέμβαση, με...
 
Πηγή: Έθνος Δάνεια νοικοκυριών που αντιστοιχούν στο 13% του ΑΕΠ της...
 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ! Πάνω...
 
Παραγγελία για την άσκηση κακουργηματικής δίωξης σε βάρος του γενικού γραμματέα...
 
Μόλις την Τετάρτη έσκασε σαν βόμβα η παραίτηση των 2 οικονομικών...
 
Την παραίτησή τους υπέβαλαν οι οικονομικοί εισαγγελείς Γρηγόρης Πεπόνης και Σπύρος...
 
ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ!...
 
(Τη στιγμή που η κυβέρνηση φέρνει τους ιδιώτες για να πατάξει...
 
Του Γιώργου Παλαιτσάκη (Το συγκεκριμένο άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ...
 
ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΕΥΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΕΝΩ...
 
ΣΤΟΝ ΚΑΙΑΔΑ ΤΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΣΠΡΩΧΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ! ΘΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ...
 
ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΤΕ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΟ 2012 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ...
 
ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ...
 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΞΕΚΙΝΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΗ Η...
 
“ΛΟΥΚΕΤΟ” ΣΕ 22 ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 1η ΝΟΕΜΒΡΗ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ...
 
(Το eforiakoi.org φιλοξενεί κείμενο που δημιούργησαν εφοριακοί – δικηγόροι – λογιστές,...
 
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΤΣΟΚΟΜΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ – ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ...
 
Ότι έχουμε τοποτηρητές το ξέρουμε, ότι ανά υπηρεσία μπαίνουν ξένοι σύμβουλοι...
 
Επιβεβαιώθηκε χθες το βράδυ από επίσημα χείλη, ότι η εκκλησία θα...
 
Με επικοινωνιακά παιχνίδια και «δεσμεύσεις», που είναι αμφίβολο το αν ποτέ...
 
Μετά απο σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα (24.8.2011) στο υπουργείο Οικονομικών, με θέμα το...
 
Τα μέτρα ελήφθησαν με λάθος στοιχεία!  Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΔΔΑ (δημοσιεύτηκε στις...
 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ή ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ! Επιστράτευση της...
 
 Με τροπολογία τελικά στο πολυνομοσχέδιο Βενιζέλου άνοιξε ο δρόμος για την...
 
«ΚΙΝΕΖΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ» ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ! Την κατάργηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των...
 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑ-ΕΝΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ! ΕΦΟΡΙΕΣ Α.Ε ΕΝ ΟΨΕΙ!...
 
ΣΤΟΝ «ΚΑΙΑΔΑ» ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ! Με μείωση...
 
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΓΙΑ «ΛΕΥΚΗ» ΑΠΕΡΓΙΑ! ΚΡΥΒΟΥΝ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΟΡΥΦΑΙΑ...
 
ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤON ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ!...
 
ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ «ΞΗΛΩΜΑ» ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΔΟΕ; Από ταχύρυθμα μαθήματα άσκησης φορολογικού...
 
Παραθέτουμε σε μετάφραση το σοκαριστικό άρθρο των Financial Times: “Οι Ευρωπαίοι...
 
ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΟΙ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ! ΑΔΙΚΑ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΑ...
 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2012 Η ΠΙΟ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ DEUTCHE...
 
ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΕΦΟΡΙΕΣ, ΤΕΛΩΝΕΙΑ! ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΝ...
 
Της Μαρίας Βουργάνα Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνται...
 
Στο ίδιο έργο θεατές βρισκόμαστε για μία ακόμη φορά με πρωταγωνιστή...
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
Την ερχόμενη Κυριακή 10 Δεκέμβρη στις εκλογές που διεξάγονται για το...