« Μετάταξη υπαλλήλων σε θέσεις της ειδικότητας (ΥΕ) ΕΠΙΜΜΕΛΗΤΩΝ”, Αθήνα,28/7/2021 Αριθ. Πρωτ.:Δ.Υ. 0

…………. Μετατάσσονται ι οι παρακάτω αναφερόμενοι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...

Μετάταξη υπαλλήλου στην Α.Α.Δ.Ε., Αθήνα 01/09/2021, Αριθ. πρωτ. Δ.Υ. 0

…………… Μετατάσσεται ο …………………………….., υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας εκπαίδευσης...