Μετάταξη υπαλλήλου, Αθήνα , 13-12-2019 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

……… μετατάσσεται ο ………………., μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ-Πληροφορικής της Γενικής...