Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υποδ/ντές ΥΕΔΔΕ) 0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...

Τροποποίηση Οργανισμού Α.Α.Δ.Ε. – Σύσταση Τμήματος 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α.Ι.- Συνιστούμε στη Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά, Α1΄Τάξεως, της Γενικής Διεύθυνσης...

Απόσπαση υπαλλήλου σε θέση εμπειρογνώμονα, Αθήνα, 8/9/2022 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1082799 ΕΞ 2022 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την απόσπαση, κατόπιν αιτήσεως, του υπαλλήλου Ρούκαλη Αλέξανδρου του...