ΦΕΚ Β’2882/2.7.2021 Αθήνα, 29.06.2021 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1055237 ΕΞ 2021, 0

Αποφασίζουμε Καταργούμε την υπό στοιχεία ΔΔΑΔΑ1134388ΕΞ2020/9-11-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης...

ΑΔΑ: ΩΝΩ846ΜΠ3Ζ-ΖΟ9 ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β΄2520/14-06-2021 & Β΄2843/01-07-2021 Αθήνα, 01 Ιουνίου 2021 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1046233 ΕΞ 2021 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α.I. Συνιστούμε: 1) στη Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.) της...