ΔΗΜΟΣΙΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
27 Σεπτεμβρίου 2020

Επιλογή Προϊσταμένων: Τα δικαιώματα όσων “κόβονται”, αλλά δικαιώνονται δικαστικά (Γνωμοδότηση ΝΣΚ)

Τι γίνεται όταν υπάλληλος, που δεν ορίστηκε Προϊστάμενος, δικαιωθεί δικαστικά και πετύχει την ακύρωση της παράλειψης τοποθέτησής του στη θέση Προϊσταμένου; Δικαιούται να εισπράξει το επίδομα θέσης ευθύνης; Εάν ναι, από ποιο χρονικό σημείο και μετά; Πότε αρχίζει η παραγραφή της απαίτησής του; Πρέπει ο Φορέας να ζητήσει πίσω τα αντίστοιχα ποσά που καταβλήθηκαν στην υπάλληλο που είχε επιλεγεί αντί αυτού;

Απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα έδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την αριθμ. 184/2018 Γνωμοδότηση που παρουσιάζει σήμερα ο AIRETOS.

Το ΝΣΚ ασχολήθηκε με το ζήτημα κατόπιν Ερωτήματος που το 2018 του απηύθυνε το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Υπάλληλος αιτήθηκεδικαστικά, το 2011,την ακύρωση Απόφασης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία τοποθετήθηκαν, κατά παράλειψη αυτής, νέοι Προϊστάμενοι Τμημάτων, καθώς και την ακύρωση του Πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την επιλογή Προϊσταμένων κατά το μέρος που αφορούσε τον αποκλεισμό της. Ζήτησε, επίσης, να υποχρεωθεί η Διοίκηση να εκδώσει πράξη τοποθέτησής της σε θέση Προϊσταμένης Τμήματος.

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών το 2015 έκανε δεκτή την αίτησή της, ακυρώνοντας μερικώς την Απόφαση του Προέδρου κατά το μέρος της παράλειψής της.Το 2017 το Ταμείο εξέδωσε τροποποιητική και την τοποθέτησε Προϊσταμένη σε αντικατάσταση της αρχικώς επιλεγείσας.

Η δικαιωθείσα υπάλληλος με αιτήσεις, το 2017 και 2018, διευκρίνισε ότι ζητά αναδρομικά την απόδοση από το 2011 του επιδόματος θέσης ευθύνης σε εφαρμογή της τελεσίδικης δικαστικής Απόφασης.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στη Γνωμοδότησή του παρέθεσε σειρά διατάξεων και, αφού προέβη σε ερμηνεία και εφαρμογή τους, με αναλυτική επιχειρηματολογίακατέληξε στις απαντήσεις, που στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ έχουν συνοπτικά κωδικοποιηθεί ως εξής:

– Η Διοίκηση μετά την έκδοση ακυρωτικής απόφασης έχει υποχρέωση, κατ’ επιταγή της παρ.5 του αρ.95 του Συντάγματος, να συμμορφωθεί καθολικά και πλήρως προς αυτήν.

– Ως “πλήρης συμμόρφωση” νοείται η συμμόρφωση τόσο προς τις διοικητικές συνέπειες όσο και προς τις οικονομικές, δηλαδή την αναδρομική αποκατάσταση υπαλλήλου, τη χορήγηση κάθε είδους μισθολογικής παροχής που θα λάμβανε αν δεν είχε λάβει χώρα η ακυρωθείσα παράλειψη της τοποθέτησής του, συνεπώς και η χορήγηση του επιδόματος θέσης ευθύνης, ανεξάρτητα αν αυτός άσκησε πράγματι καθήκοντα προϊσταμένου.

– Η γέννηση της αξίωσης του υπαλλήλου προς αναδρομική μισθολογική αποκατάστασή του, ταυτίζεται με το χρόνο έκδοσης της απόφασης περί αποκατάστασής του.

– Hπαραγραφή της ξεκινά από το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η αξίωση, σύμφωνα με την ειδική διάταξη του αρ.49 του ν.δ. 496/1974.

– Η Υπηρεσία, οφείλει να συμψηφίσει την τυχόν διαφορά που προκύπτει από ειλημμένες αποδοχές αντιστοιχούσες στο καταβλητέο επίδομα θέσης ευθύνης αναδρομικά, από το χρόνο που ορίστηκε με την απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ.

– Η Υπηρεσία ΔΕΝ  δικαιούται να ζητήσει αναδρομικά τις ληφθείσες αποδοχές από τον υπάλληλο του οποίου η πράξη τοποθέτησης ακυρώθηκε, καθώς η ατομική πράξη από την έναρξη ισχύος της έως την ακύρωσή της με δικαστική απόφαση ή την ανάκλησή της ή την κατάργησή της, παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της, ανεξάρτητα από το αν έχει νομική πλημμέλεια (τεκμήριο νομιμότητας).

Με άλλα λόγια, στο συγκεκριμένο παράδειγμα της υπόθεσης:

– H αξίωση της υπαλλήλου για αναδρομική μισθολογική αποκατάστασή της γεννήθηκε την 1/3/2017 και συνεπώς, κατά την εξέταση του θέματος στο ΝΣΚ, δεν έχει παραγραφεί η σχετική απαίτησή της περί χορήγησης του επιδόματος ευθύνης.  Η Υπηρεσία οφείλει να καταβάλει στην υπάλληλο την, τυχόν, διαφορά που προκύπτει μετά από συμψηφισμό με ειλημμένες αποδοχές και αντιστοιχεί στο καταβλητέο επίδομα θέσης ευθύνης, αναδρομικά από το χρόνο που ορίστηκε αυτή ως Προϊσταμένη, με την από 1/3/2017 απόφαση του Προέδρου του ΤΠΔ, δηλαδή από 1/3/2011.

– Η Υπηρεσία δεν δικαιούται να ζητήσει, αναδρομικά, τις ληφθείσες αποδοχές από την άλλη υπάλληλο, που διετέλεσε Προϊσταμένη από 1/3/2011 έως 1/3/2017.

Για όλες τις λεπτομέρειες της επιχειρηματολογίας, η Γνωμοδότηση είναι διαθέσιμη ΕΔΩ

ΠΗΓΗ: https://arki.gr

About this author

ΔΗΜΟΣΙΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
Στην παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών αναφορικά με την πειθαρχική αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)...
 
Δύο προκηρύξεις για προσλήψεις στην ΑΑΔΕ θα εκδώσει άμεσα το ΑΣΕΠ όπως αποκαλύπτουν δύο...
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  μετά την υβριστική και συκοφαντική ανάρτηση του...
 
Tις «προτάσεις» γνωστού δημοσιογράφου του καναλιού ΣΚΑΪ περί περικοπής του μισθού...
 
Απάντηση στο ερώτημα εάν η άδεια ειδικού σκοπού των γονέων –...
 
Αθήνα 15.12.2020 Αριθμ.Πρωτ.:296   Στο ίδιο έργο θεατές… Χιλιάδες υποθέσεις αποστέλλονται...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη βράβευση των Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων...
 
Προς: Ομοσπονδίες – μέλη ΑΔΕΔΥ Νομαρχιακά Τμήματα ΑΔΕΔΥ Γενικοί Σύμβουλοι ΑΔΕΔΥ...
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, Η συμμετοχή των συναδέλφων στην Απεργία-Αποχή από την...
 
Αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Αντικείμενο ρύθμισης Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί ο προσδιορισμός...
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1134040ΕΞ2020 Επικαιροποίηση – Καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας...
 
Νέα εγκύκλιο με θέμα τα μέτρα και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο...
 
Με ιδιαίτερο προβληματισμό παρακολουθήσαμε την ενορχηστρωμένη επίθεση συγκεκριμένων ΜΜΕ απέναντι στον...
 
Κατόπιν επιστολής που κοινοποίησε η  Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΑΕΔ , στις 20 Νοεμβρίου, συζητήθηκε στην αρμόδια...
 
…Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1134388 ΕΞ 2020/19-11-2020 (Β΄5102) απόφαση...
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, Την Παρασκευή 6.11.2020 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής...
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.2041322080/30-11-2020 εγκύκλιο...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στις πρωτόγνωρες και δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα,...
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη διαδικασία Αξιολόγησης των Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...
 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Όπως γνωρίζετε, η Ομοσπονδία έχει κηρύξει επαναλαμβανόμενες στάσεις...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Ερώτηση 38 Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτικής Συμμαχίας με...
 
Δείτε την  ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. προς την  Α.Α.Δ.Ε., για...
 
Η κυβέρνηση εργαλειοποιεί την πανδημία στις 26 Νοεμβρίου δίνουμε απάντηση Η...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με...
 
  “Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  Αναφορά προς τον...
 
AΠΕΡΓΟΥΜΕ ΟΛΕΣ & ΟΛΟΙ!!! 24/11/2020 & 26/11/2020 Ο ΛΥΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΡΑ...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, Στις πρωτόγνωρες και δύσκολες συνθήκες που...
 
Διεύρυνση ωραρίου των ΔΟΥ έως αργά το απόγευμα, κατά τη διάρκεια...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Στην κορύφωση της ραγδαία επιδεινούμενης υγειονομικής κρίσης...
 
ΠΡΟΣ : 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                   κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΧΡΗΣΤΟ               2.ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ...
 
Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία για την Πέμπτη 26...
 
Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με...
 
Ημερολόγιο κανονικότητας στο Υπουργείο Παιδείας! Μια μέρα πριν τις εκλογές- παρωδία...
 
Ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ανακοίνωσε, σήμερα, τα μέτρα πρόληψης κατά της...
 
Η ΝΔ καθιστά τις εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, ψήφο εμπιστοσύνης...
 
Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΨΙΣΤΟ ΑΓΑΘΟ!!! ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ...
 
Παρά την ομόθυμη αντίδραση των Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών (ΔΟΕ και ΟΛΜΕ) στην...
 
Οι διαδικασίες αποφασίζουμε και διατάσσουμε με την επιβολή της διενέργειας εκλογών...
 
Οδηγίες για την λειτουργία του Δημοσίου τομέα και την μετακίνηση των...
 
Προς: Ομοσπονδίες μέλη ΑΔΕΔΥ Νομαρχιακά Τμήματα ΑΔΕΔΥ Γενικοί Σύμβουλοι   Θέμα:...
 
Οι ελπίδες όσων υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, των...
 
του Γιώργου Πετρόπουλου Εισαγωγικά ο υπ. μας ανέφερε πως ετοιμάζει δύο...
 
Η τροπολογία, που κατατέθηκε στη βουλή, για τις αναδρομικές διεκδικήσεις των...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για κήρυξη 24ωρης πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργιακής...
 
Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανατρέπει τα δεδομένα στο δημόσιο. Ποιοι...
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι   Εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/4/οικ.14000/15-07-2020 (ΑΔΑ:9Α8Μ46ΜΤΛ6-98Ω) εγκύκλιος του...
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 25 του Ν. 4722/2020...
 
Τι γίνεται όταν υπάλληλος, που δεν ορίστηκε Προϊστάμενος, δικαιωθεί δικαστικά και...
 
Χθες επίσης δημοσιεύτηκε μια ακόμα απόφαση που δικαιώνει τόσο τους συναδέλφους...
 
Είναι γνωστό ότι δε διενεργούνται προληπτικά τέστ πουθενά στο Δημόσιο ενώ...
 
Λίγες μέρες πριν, στο πλαίσιο μέτρων αποσυμφόρησης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς,...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς...
 
Είναι γεγονός ότι τα πρόσφατα κρούσματα σχεδόν σε όλα τα Υπουργεία...
 
της Παπαδημητρίου Σταυρούλας Το Δελτίο Τύπου του Νίκου Χαρδαλιά στις 18-09-2020...
 
Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας διοργανώνουν το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη συνδικάτα, σωματεία, κόμματα και...
 
Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.: «…με διαδικασίες φαστ τρακ,...
 
ΠΡΟΣ: Ομοσπονδίες-μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Γενικούς Συμβούλους της...
 
Άκρως σημαντική εξέλιξη στην προστασία των προϊσταμένων τμήματος επέφερε η υπ’...
 
Στο ερώτημα αν η ψηφιοποίηση του δημοσίου σημαίνει και περιορισμό των...
 
Εκδόθηκε χθες η υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26.05.2020 εγκύκλιος  του Υπουργείου Εσωτερικών η...
 
Ανακοίνωση εξέδωσε η ΑΔΕΔΥ με την οποία καταγγέλλει  το διορισμό μετακλητού...
 
Ενημέρωση σχετικά με e-mail επιβεβαίωσης Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης λογαριασμού στο...
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
Στην παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών αναφορικά με την πειθαρχική αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)...