Μετατάξεις υπαλλήλων στην Α.Α.Δ.Ε. 0

Μετατάσσονται οι κάτωθι υπάλληλοι ………………. και τοποθετούνται σε κενές ομοιόβαθμες οργανικές...