ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
13 Μαΐου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι…

Η διαρροή του σχεδίου για τη δημιουργία ανεξάρτητης Αρχή, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα κυβερνητικά στελέχη αρνούνταν όλο το προηγούμενο διάστημα να μας γνωστοποιήσουν το πραγματικό περιεχόμενο των προτάσεών τους και φυσικά διαψεύδονται οι όποιες δεσμεύσεις είχαν διατυπώσει για τα μελλοντικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών μας.

Μια πρώτη προσέγγιση της κυβερνητικής πρότασης, η οποία χαρακτηρίζεται απ’ τα πολλά γκρίζα και μάλλον επικίνδυνα σημεία, οδηγεί αβίαστα στα παρακάτω συμπεράσματα:

• Το νομοσχέδιο επιφέρει και τυπικά πλέον τη διάσπαση του κλάδου μας, ανάμεσα σε όσους μεταφέρονται στην ανεξάρτητη Αρχή και όσους παραμένουν στο Υπουργείο Οικονομικών (ΣΔΟΕ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ).

• Η ανεξάρτητη Αρχή, και κατά συνέπεια το προσωπικό αυτής, δεν θα υπάγεται πλέον στο υπουργείο Οικονομικών.

• Για το προσωπικό της Αρχής, θα έχουμε περιορισμένη εφαρμογή (αν όχι κατάργηση) του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

• Θα υπάρχει πλήρης ευελιξία στη διαχείριση του προσωπικού και τις υπηρεσιακές μεταβολές, κατά παρέκκλιση όλης ουσιαστικά της ισχύουσας νομοθεσίας.

• Προβλέπεται η θέσπιση διαφορετικού, σε σχέση με το υπόλοιπο Δημόσιο, συστήματος αξιολόγησης, για το οποίο δεν δίνονται σχετικές πληροφορίες.

• Προεξοφλείται ο χαρακτηρισμός μέρους των υπαλλήλων ως ακατάλληλων κατά την πρώτη αξιολόγηση (η οποία θα γίνει με την έναρξη της λειτουργίας της νέας αρχής), οι οποίοι θα τεθούν αυτόματα εκτός της Αρχής και το μέλλον τους παραπέμπεται ουσιαστικά στο υπουργείο Εσωτερικών.

• Προβλέπεται η δυνατότητα άμεσης κατάργησης ή συγχώνευσης υπηρεσιών.

• Στοχοποιούνται εκ των προτέρων συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων.

Στη συνέχεια παραθέτουμε επιγραμματικά σχετικές αναφορές – προβλέψεις του συγκεκριμένου σχεδίου, το οποίο έχει αναρτηθεί στο σύνολό του στο site του Συλλόγου μας (www.sileforath.gr).

1. Η Αρχή δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές (άρθρο 1).

2. Η Αρχή δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο από τον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 5).

3. Όργανα διοίκησης της Αρχής, αποτελούν το Συμβούλιο Διοίκησης και ο Διοικητής (άρθρο 7).

4. Στο Συμβούλιο Διοίκησης προβλέπεται η συμμετοχή Εμπειρογνώμονα της ΚΟΜΙΣΙΟΝ, για τα επόμενα 10 χρόνια, ο οποίος θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία και τα αρχεία της επιτροπής (άρθρο 8 και 10).

5. Στην επιτροπή για την επιλογή του Συμβουλίου Διοίκησης θα συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (άρθρο 10) .

6. Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και ο Διοικητής, δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές (άρθρο 3).

7. Αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβασθεί στο Διοικητή ή τα όργανα της Αρχής, δεν μπορούν να αναμεταβιβασθούν στον Υπουργό Οικονομικών ή άλλα κυβερνητικά όργανα με μεταγενέστερη κανονιστική διοικητική πράξη (άρθρο 2).

8. Η οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών της Αρχής, ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους και των οργανικών θέσεων του προσωπικού αυτής, τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων, οι κλάδοι απ’ τους οποίους θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, καθώς και η κατανομή των οργανικών θέσεων, ρυθμίζονται από την Αρχή (άρθρο 6).

9. Ο υπουργός δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει προτάσεις για οργανωτικά και λειτουργικά θέματα της Αρχής, καθώς και για θέματα που αφορούν το προσωπικό της Αρχής (άρθρο 5) .

10. Η Αρχή εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις, για τις οποίες ζητείται η γνώμη του υπουργού Οικονομικών, χωρίς όμως αυτή να είναι δεσμευτική για την Αρχή (άρθρο 5) .

11. Ο Διοικητής ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο νόμος για την Αρχή και θέτει τους στόχους και τα κριτήρια για την αξιολόγηση των μονάδων, των προϊσταμένων και των υπαλλήλων (άρθρο 14).

12. Ο Διοικητής επιλέγει, παύει και μετακινεί προϊσταμένους κάθε επιπέδου της Αρχής (άρθρο 14) .

13. Ο Διοικητής αποφασίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις πρόσληψης του προσωπικού της Αρχής (άρθρο 14).

14. Ο Διοικητής καθορίζει ειδικό σύστημα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων της Αρχής (άρθρο 14).

15. Ο Διοικητής καθορίζει το μισθολογικό καθεστώς και σύστημα επιπλέον bonus για το προσωπικό της Αρχής, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στόχων της Αρχής υπερβαίνει το 100% (άρθρο 14 και 29).

16. Ο Διοικητής καθορίζει τον τρόπο ελέγχου επίτευξης των στόχων, καθώς και το ειδικό σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού της Αρχής (άρθρο 14).

17. Ο νόμος αναφέρει ρητά ότι η ανάληψη καθηκόντων ελεγκτή Βεβαίωσης και ”Αναγκαστικής” Είσπραξης, σημαίνει και την αυτοδίκαιη αποδοχή των στόχων που έχουν οριστεί για την συγκεκριμένη θέση, ακόμα και αν η ανάληψη των καθηκόντων γίνει στα μέσα της περιόδου αξιολόγησης.

18. Ο Διοικητής καθορίζει τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται προκειμένου να κατέχει κάποιος θέση ελεγκτή, προσδιορίζοντας μάλιστα με σαφήνεια ως απαραίτητο προσόν το πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ (άρθρο 14).

19. Ο Διοικητής μεταφέρει με απόφασή του οργανικές θέσεις από κλάδο σε κλάδο ή από κατηγορία σε κατηγορία (π.χ. από ΤΕ σε ΠΕ ή από ΔΕ σε ΤΕ και ΠΕ) (άρθρο 14) .

20. Το σύνολο των οργανικών θέσεων όσων κατά την ψήφιση του νόμου υπηρετούν στη ΓΓΔΕ, μεταφέρεται στην Αρχή (άρθρο 24).

21. Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων μπορεί να γίνει με μετάταξη υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, άλλων Υπουργείων ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών κάθε μορφής ή Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 24)

22. Για την λύση της υπαλληλικής σχέσης – απόλυση, ισχύουν οι εκάστοτε διατάξεις που αφορούν τους Δημόσιους Υπαλλήλους, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ (άρθρο 24).

23. Για μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων (από κατηγορία σε κατηγορία) αποφασίζει ο Διοικητής (άρθρο 25).

24. Η διαδικασία μετάταξης υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών στην Αρχή (και αντίστροφα), θα είναι η ίδια διαδικασία που θα ακολουθείται και για οποιοδήποτε άλλο υπουργείο, δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ (άρθρο 25).

25. Η επιλογή προϊσταμένων όλων των επιπέδων της Αρχής, γίνεται με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία της Αρχής, η οποία υπερισχύει των προβλέψεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (άρθρο 26).

26. Η Αρχή αναπτύσσει δικό της σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού, αλλά και σύστημα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης του, κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και τις διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας Διάταξης (άρθρο 28).

27. Στις ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (!!!!) του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι: α) Οι υπάλληλοι μεταφέρονται απ’ το υπουργείο Οικονομικών στην Αρχή, διατηρώντας το ίδιο μισθολογικό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένης και της προσωπικής διαφοράς. β) Οι υπάλληλοι που θα μεταφερθούν στην Αρχή θα αξιολογηθούν (με σύστημα αξιολόγησης που δεν γνωρίζουμε) κατά τον πρώτο χρόνο και όσοι κριθούν ακατάλληλοι ή ανεπαρκείς θα οδηγηθούν εκτός της Αρχής. Ο προορισμός αυτών θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. (Σημείωση 1: Η εμπλοκή στη διαδικασία αυτή του Yπουργού Eσωτερικών, επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι προορισμός των υπαλλήλων αυτών δεν θα είναι το Yπουργείο Οικονομικών, αλλά στην καλύτερη περίπτωση υπηρεσίες δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα. Σημείωση 2: Στην περίπτωση αυτή, σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο, δεν υπάρχει καμιά αναφορά για την τύχη της προσωπικής διαφοράς) (άρθρο 38) .

Το απαράδεκτο αυτό σχέδιο νόμου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και απαιτούμε την ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ

Καλούμε σε συμμετοχή στην ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Τρίτη 17.5.2016, στις 12:30 μμ, στο Στάδιο Ειρήνης και προκηρύσσουμε ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από τις 12:00, μέχρι και το τέλος του ωραρίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής όλων των συναδέλφων.

Κλείνουμε τις υπηρεσίες μας την ΠΕΜΠΤΗ 19.5.16 και συμμετέχουμε καθολικά στην απεργία που έχει προκηρύξει η ΠΟΕ ΔΟY.

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ

ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ,

ΑΠΑΝΤΑΜΕ

ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μέρκος Δημήτριος Γεωργιόπουλος Διονύσιος

ΓΙΑ ΝΑ ΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

 

      Αγαπητοί Συνάδελφοι…

     

      Η διαρροή του σχεδίου για τη δημιουργία ανεξάρτητης Αρχή, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα κυβερνητικά στελέχη αρνούνταν όλο το προηγούμενο διάστημα να μας γνωστοποιήσουν το πραγματικό περιεχόμενο των προτάσεών τους και φυσικά διαψεύδονται οι όποιες δεσμεύσεις είχαν διατυπώσει για τα μελλοντικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών μας.

 

      Μια πρώτη προσέγγιση της κυβερνητικής πρότασης, η οποία χαρακτηρίζεται απ’ τα πολλά γκρίζα και μάλλον επικίνδυνα σημεία, οδηγεί αβίαστα στα παρακάτω συμπεράσματα:

 

·        Το νομοσχέδιο επιφέρει και τυπικά πλέον τη διάσπαση του κλάδου μας, ανάμεσα σε όσους μεταφέρονται στην ανεξάρτητη Αρχή και όσους παραμένουν στο Υπουργείο Οικονομικών (ΣΔΟΕ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ).

 

·        Η ανεξάρτητη Αρχή, και κατά συνέπεια το προσωπικό αυτής, δεν θα υπάγεται πλέον στο υπουργείο Οικονομικών.

 

·        Για το προσωπικό της Αρχής, θα έχουμε περιορισμένη εφαρμογή (αν όχι κατάργηση) του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

 

·        Θα υπάρχει πλήρης ευελιξία στη διαχείριση του προσωπικού και τις υπηρεσιακές μεταβολές, κατά παρέκκλιση όλης ουσιαστικά της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

·        Προβλέπεται η θέσπιση διαφορετικού, σε σχέση με το υπόλοιπο Δημόσιο,  συστήματος αξιολόγησης, για το οποίο δεν δίνονται σχετικές πληροφορίες.

 

·        Προεξοφλείται ο χαρακτηρισμός μέρους των υπαλλήλων ως ακατάλληλων κατά την πρώτη αξιολόγηση (η οποία θα γίνει με την έναρξη της λειτουργίας της νέας αρχής), οι οποίοι θα τεθούν αυτόματα εκτός της Αρχής και το μέλλον τους παραπέμπεται ουσιαστικά στο υπουργείο Εσωτερικών.

 

·        Προβλέπεται η δυνατότητα άμεσης κατάργησης ή συγχώνευσης υπηρεσιών.

 

·        Στοχοποιούνται εκ των προτέρων συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων.

 

 

      Στη συνέχεια παραθέτουμε επιγραμματικά σχετικές αναφορές – προβλέψεις του συγκεκριμένου σχεδίου, το οποίο έχει αναρτηθεί στο σύνολό του στο site του Συλλόγου μας (www.sileforath.gr).

 

 1. Η Αρχή δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές (άρθρο 1).

 

 1. Η Αρχή δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο από τον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 5).

 

 1.  Όργανα διοίκησης της Αρχής, αποτελούν το Συμβούλιο Διοίκησης και ο Διοικητής (άρθρο 7).

 

 1. Στο Συμβούλιο Διοίκησης προβλέπεται η συμμετοχή Εμπειρογνώμονα της ΚΟΜΙΣΙΟΝ, για τα επόμενα 10 χρόνια, ο οποίος θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία και τα αρχεία της επιτροπής  (άρθρο 8 και 10).

 

 1. Στην επιτροπή για την επιλογή του Συμβουλίου Διοίκησης θα συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (άρθρο 10) .

 

6.      Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και ο Διοικητής, δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές (άρθρο 3).

 

 1. Αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβασθεί στο Διοικητή ή τα όργανα της Αρχής, δεν μπορούν να αναμεταβιβασθούν στον Υπουργό Οικονομικών ή άλλα κυβερνητικά όργανα με μεταγενέστερη κανονιστική διοικητική πράξη (άρθρο 2).

 

 1. Η οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών της Αρχής, ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους και των οργανικών θέσεων του προσωπικού αυτής, τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων, οι κλάδοι απ’ τους οποίους θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, καθώς και η κατανομή των οργανικών θέσεων, ρυθμίζονται από την Αρχή (άρθρο 6).

 

 1. Ο υπουργός δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει προτάσεις για οργανωτικά και λειτουργικά θέματα της Αρχής, καθώς και για θέματα που αφορούν το προσωπικό της Αρχής (άρθρο 5) .

 

 1. Η Αρχή εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις, για τις οποίες ζητείται η γνώμη του υπουργού Οικονομικών, χωρίς όμως αυτή να  είναι δεσμευτική για την Αρχή (άρθρο 5) .

 

 1. Ο Διοικητής ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο νόμος για την Αρχή και θέτει τους στόχους και τα κριτήρια για την αξιολόγηση των μονάδων, των προϊσταμένων και των υπαλλήλων (άρθρο 14).

 

 1. Ο Διοικητής επιλέγει, παύει και μετακινεί προϊσταμένους κάθε επιπέδου της Αρχής (άρθρο 14) .

 

 1. Ο Διοικητής αποφασίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις πρόσληψης του προσωπικού της Αρχής (άρθρο 14).

 

 1. Ο Διοικητής καθορίζει ειδικό σύστημα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων της Αρχής (άρθρο 14).

 

 1. Ο Διοικητής καθορίζει το μισθολογικό καθεστώς και σύστημα επιπλέον bonus για το προσωπικό της Αρχής, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στόχων της Αρχής υπερβαίνει το 100% (άρθρο 14 και 29).

 

 1. Ο Διοικητής καθορίζει τον τρόπο ελέγχου επίτευξης των στόχων, καθώς και το ειδικό σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού της Αρχής (άρθρο 14).

 

 1.  Ο νόμος αναφέρει ρητά ότι η ανάληψη καθηκόντων ελεγκτή Βεβαίωσης και ‘’Αναγκαστικής’’  Είσπραξης, σημαίνει και την αυτοδίκαιη αποδοχή των στόχων που έχουν οριστεί για την συγκεκριμένη θέση, ακόμα και αν η ανάληψη των καθηκόντων γίνει στα μέσα της περιόδου αξιολόγησης.

 

 1. Ο Διοικητής καθορίζει τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται προκειμένου να κατέχει κάποιος θέση ελεγκτή, προσδιορίζοντας μάλιστα με σαφήνεια ως απαραίτητο προσόν το πτυχίο ΠΕ  ή ΤΕ (άρθρο 14).

 

 1. Ο Διοικητής μεταφέρει με απόφασή του οργανικές θέσεις από κλάδο σε κλάδο ή από κατηγορία σε κατηγορία (π.χ. από ΤΕ σε ΠΕ ή από ΔΕ σε ΤΕ και ΠΕ) (άρθρο 14) .

 

 1. Το σύνολο των οργανικών θέσεων όσων κατά την ψήφιση του νόμου υπηρετούν στη ΓΓΔΕ, μεταφέρεται στην Αρχή (άρθρο 24).

 

 1. Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων μπορεί να γίνει με μετάταξη υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, άλλων Υπουργείων ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών κάθε μορφής ή Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 24)

 

 1. Για την λύση της υπαλληλικής σχέσης – απόλυση, ισχύουν οι εκάστοτε διατάξεις που αφορούν τους Δημόσιους Υπαλλήλους, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ (άρθρο 24).

 

 1. Για μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων (από κατηγορία σε κατηγορία) αποφασίζει ο Διοικητής (άρθρο 25).

 

 1. Η διαδικασία μετάταξης υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών στην Αρχή (και αντίστροφα), θα είναι η ίδια διαδικασία που θα ακολουθείται και για οποιοδήποτε άλλο υπουργείο, δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ (άρθρο 25).

 

 1. Η επιλογή προϊσταμένων όλων των επιπέδων της Αρχής, γίνεται με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία της Αρχής, η οποία υπερισχύει των προβλέψεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (άρθρο 26).

 

 1. Η Αρχή αναπτύσσει δικό της σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού, αλλά και σύστημα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης του, κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και τις διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας Διάταξης (άρθρο 28).

 

27. Στις ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (!!!!) του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι: α) Οι υπάλληλοι μεταφέρονται απ’ το υπουργείο Οικονομικών στην Αρχή, διατηρώντας το ίδιο μισθολογικό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένης και της προσωπικής διαφοράς. β) Οι υπάλληλοι που θα μεταφερθούν στην Αρχή θα αξιολογηθούν (με σύστημα αξιολόγησης που δεν γνωρίζουμε) κατά τον πρώτο χρόνο και όσοι κριθούν ακατάλληλοι ή ανεπαρκείς θα οδηγηθούν εκτός της Αρχής. Ο προορισμός αυτών θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. (Σημείωση 1: Η εμπλοκή στη διαδικασία αυτή του Yπουργού Eσωτερικών, επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι προορισμός των υπαλλήλων αυτών δεν θα είναι το Yπουργείο Οικονομικών, αλλά στην καλύτερη περίπτωση υπηρεσίες δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα. Σημείωση 2: Στην περίπτωση αυτή, σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο, δεν υπάρχει καμιά αναφορά για την τύχη της προσωπικής διαφοράς) (άρθρο 38) .      

 

Το απαράδεκτο αυτό σχέδιο νόμου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και απαιτούμε την ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ

 

Καλούμε σε συμμετοχή στην ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Τρίτη 17.5.2016, στις 12:30 μμ, στο Στάδιο Ειρήνης και προκηρύσσουμε ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από τις 12:00, μέχρι και το τέλος του ωραρίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής όλων των συναδέλφων.

 

Κλείνουμε τις υπηρεσίες μας την ΠΕΜΠΤΗ 19.5.16 και συμμετέχουμε καθολικά στην απεργία που έχει προκηρύξει η ΠΟΕ ΔΟY.

 

 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ

ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ,

ΑΠΑΝΤΑΜΕ

ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

 

για το Διοικητικό Συμβούλιο

           

                  Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Μέρκος Δημήτριος                                                               Γεωργιόπουλος Διονύσιος

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EL;}

About this author

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ του Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Ν. Έβρου Το Δ.Σ....
 
Αξιότιμοι κύριοι, Ως εργαζόμενοι στο κτίριο των Δημοσίων Υπηρεσιών στην περιοχή...
 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εφοριακών Ν. Αττικής και Κυκλάδων, όλο το...
 
Με αφορμή, τόσο τα πρόσφατα δημοσιεύματα όσο και το δελτίο τύπου...
 
Αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό που αγωνίζεται για ελευθερία Οι καταιγιστικές εξελίξεις...
 
Δευτέρα 16 Τρίτη 17 Τετάρτη 18 Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 ΓΙΑ...
 
Συνάδελφοι, Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 29/6/23 μεταξύ της Ε.Ε. της...
 
…αποφασίζεται : Α) Ο διορισμός στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία (ΦΟ.Τ.Α.)...
 
Κ. Διοικητά, Το τελευταίο διάστημα, υλοποιείται από την πλευρά της Διοίκησης...
 
Έχουν αναφερθεί στο Σύλλογό μας καταγγελίες από συναδέλφους σχετικά με το...
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας και η ομάδα Πεζοπορίας του,...
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να...
 
Θέμα : “CityGardenFestival – Summer2023” Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας...
 
Θέμα : “CityGardenFestival – Summer2023” Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας...
 
Σε μαζικές Γενικές Συνελεύσεις που πραγματοποίησαν ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Γ.Γ.Π.Σ....
 
Αγαπητοί συνάδελφοι όπως γνωρίζετε βρίσκετε σε εξέλιξη η τριήμερη (1, 2...
 
Συναδέλφισσες & Συνάδελφοι, στις ήδη επιβαρυμένες συνθήκες λειτουργίας των φορολογικών υπηρεσιών...
 
Θέμα : “Το δάκρυ της Παναγίας” νέες ημερομηνίες   Μετά από...
 
ΠΡΟΣ: Γραφείο Διοικητή ΑΑΔΕ Κ.Πιτσιλή ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: –       Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού( [email protected]...
 
Καταγγέλλουμε την πρόταση απόσπασης των 4 συναδέλφων από τη ΔΟΥ Ιωαννίνων...
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ Αξιότιμοι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων του Ελληνικού...
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο...
 
8η Μάρτη 2022, ημέρα τιμής για τους αγώνες των γυναικών για...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ  ΚΑΛΕΣΜΑ Οι εργαζόμενοι της Λάρκο, της Όιλ, των Λιπασμάτων Καβάλας...
 
Στην Πρέβεζα 26/2 και ώρα 12:00 στο Φόρο της Πρέβεζας, Στη...
 
ΟΛΟΙ στα Συλλαλητήρια των συνδικάτων σε όλη τη χώρα! ΟΛΟΙ στα...
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗ...
 
Μεταξύ άλλων τονίζει ότι με το εν λόγω νομοσχέδιο, απαξιώνεται ο...
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου  Εφοριακών Νομών Θεσσαλονίκης-Κιλκίς-Χαλκιδικής κατά την τακτική...
 
Προς Διοικητή ΑΑΔΕ            Κύριο Πιτσιλή Γεώργιο...
 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ.  Αχαΐας-Ηλείας...
 
Δελτίο τύπου Την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη...
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/01/2022  Η ΠΟΕΔΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12 – 3μμ...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αγία Παρασκευή  19/01/2022 Καταδικάζουμε τις Διώξεις Δημοσιογράφων για την Υπόθεση...
 
Τα 44 κορυφαία καλλιτεχνικά σωματεία, που καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους στον...
 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Ν. Ροδόπης καταδικάζει την...
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΪΑΣ – ΗΛΕΙΑΣ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ...
 
Με αφορμή το νέο, λαϊκίστικο επικοινωνιακό σόου του «καταλληλότερου για τέτοιου...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Σύλλογός μας με σειρά τοποθετήσεων και ανακοινώσεων έχει καταδικάσει...
 
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το νέο Βαθμολόγιο της ΑΑΔΕ και...
 
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων στέλνει ανοικτή επιστολή με την οποία εκφράζει...
 
ΑΠΟΦΑΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο σύλλογός μας εξ αρχής τάχθηκε και συνέβαλε στο να...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ...
 
           Συναδέλφισσες/οι, Λίγο πριν την εκπνοή του 2020 ζήσαμε μια άνευ...
 
Η αστυνομική απαγόρευση των συγκεντρώσεων άνω των 100 ατόμων, σε μια...
 
Αθήνα 15.12.2020 Αριθμ.Πρωτ.:296   Στο ίδιο έργο θεατές… Χιλιάδες υποθέσεις αποστέλλονται...
 
Με ιδιαίτερο προβληματισμό παρακολουθήσαμε την ενορχηστρωμένη επίθεση συγκεκριμένων ΜΜΕ απέναντι στον...
 
Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΨΙΣΤΟ ΑΓΑΘΟ!!! ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ...
 
Δελτίο Τύπου εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων στις ΔΟΥ ΑΧΑΙΑΣ – ΗΛΕΙΑΣ...
 
Οι εργαζόμενοι της υπό συγχώνευση Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄Θεσ/νίκης απέστειλαν στον Σύλλογο Εφοριακών...
 
Ανακοίνωση-Δελτίο Τύπου εξέδωσε ο Σύλλογος Εφοριακών Θεσσαλονίκης-Κιλκίς-Χαλκιδικής με αίτημα την αναστολή...
 
Οι απαγορεύσεις των διαδηλώσεων θα μείνουν στα χαρτιά τους! Να αποσυρθεί...
 
Αναλυτικά η Ανακοίνωση: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Β1. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ TH ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ...
 
Ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΟΕ-ΔΟΥ σχετικά με την 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ,...
 
Δελτίο τύπου εξέδωσε ο Σύλλογος εργαζομένων στις ΔΟΥ Αττικής και Κυκλάδων,...
 
Με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Αττικής παίρνει θέση στο απαράδεκτο καθεστώς...
 
Απ’ το Κεράνης… στον ορισμό του Συμβουλίου Διοίκησης της ΓΓΔΕ...
 
Ενημερωτικό σημείωμα εξέδωσε η ΠΟΕ-ΔΟΥ ύστερα από την συνάντηση που είχε...
 
Ανακοίνωση σχετικά με το θέμα της στελέχωσης του Τελωνείου Προμαχώνα με...
 
Για να δείτε το ενημερωτικό Σημείωμα του Συλλόγου Αττικής για τη...
 
Επιστολή προς τον ΥΠ.ΟΙΚ.κ.Ευκλίδη Τσακαλώτο απέστειλαν και οι τρεις ομοσπονδίες του...
 
Την Τετάρτη 7.9.2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΠΟΕ-ΔΟΥ με τον Γενικό Γραμματέα...
 
Πατήστε εδώ για να δείτε εξώδικο του Συλλόγου Αττικής & Κυκλάδων, με...
 
Η αμαρτωλή ιστορία του Κτιρίου Κεράνης, είναι πλέον γνωστή. Όπως γνωστή...
 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ...
 
Με επιστολή που απέστειλε η ΠΟΕ-ΔΟΥ προς τον Υπ.Οικον. κ.Ευκλείδη Τσακαλώτο,...
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ...
 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ο.Σ.Υ.Ο. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ. ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ...
 
Ο Σύλλογος Εφοριακών Νομού Αττικής και Κυκλάδων και το Περιοδικό Φορολογική...
 
ΚΟΡΟΙΔΙΑ & ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Είναι πλέον προφανές και...
 
ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΤOΥ ΚΕΡΑΝΗΣ; Η επανενεργοποίηση απ΄...
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουμε για το θέμα...
 
Η 8 Μάρτη είναι παγκόσμια μέρα τιμής για όλες τις γυναίκες,...
 
Ο Σύλλογος Εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων διοργανώνει Αποκριάτικο παιδικό πάρτι αποκλειστικά...
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι Ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με τη ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ...
 
Αναπάντητα ερωτήματα και πρακτικές απ’ το παρελθόν Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι Όπως...
 
Με ανακοίνωσή της η ΠΟΕ ΔΟY, απαντάει στις φήμες, περί επιστροφής...
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ!!! ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΚ, μέχρι και...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύλλογός μας ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ με τον πλέον απόλυτο τρόπο...
 
Ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Αττικής και Κυκλάδων, καλεί όλους τους...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (ΠΟΕ ΔΟΥ) Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών τα τελευταία...
 
Πραγματοποιήθηκε στις 4.2.2015 η πρώτη συνάντηση του Συλλόγου με την Αναπλ....
 
Στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ ΔΟΥ που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3.2.15,...
 
19.1.2015 Παρέμβαση του συλλόγου Αττικής & Κυκλάδων για το θέμα της...
 
31.12.2014 Σημαντική παρέμβαση του Συλλόγου εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Αττικής και Κυκλάδων...
 
30.12.2014 Για να δείτε το έγγραφο που έστειλε ο σύλλογος Αττικής...
 
23.12.2014 Άμεση ήταν η αντίδραση του συλλόγου Αττικής & Κυκλάδων για...
 
19.12.2014 Για να δείτε το Δελτίο Τύπου συγκρότησης του Νέου Προεδρείου...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΕ – ΔΟΥ Την πλέον προκλητική αναλγησία απέναντι στις αγωνιζόμενες καθαρίστριες, εμφανίζουν τα αρμόδια...
 
Για να δείτε το ποσό προς επιστροφή ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ και επιλέξτε “Εκκαθάριση ΤΕΑΔΥ...
 
Δελτίο Τύπου της ΠΟΕ – ΔΟΥ (15-9-2014). Για να το διαβάσετε...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΔΕΔΥ Η μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία –...
 
ΕΝΦΙΑ : ΛΑΘΟΣ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ή ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΜΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:...
 
Η ΠΟΕ – ΔΟΥ μετά και την έως σήμερα άρνηση του Υπουργού...
 
21.5.2014: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Εμείς οι ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ...
 
Κοινή ανακοίνωση της ΠΟΕ ΔΟΥ και της ΟΣΥΟ. Για να την...
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης...
 
Νέες επιθέσεις στη Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Βόλου και σε εφοριακούς στη...
 
Στο σημείωμα αυτό απεικονίζονται περιληπτικά οι θέσεις του κ. Θεοχάρη, σχετικά...
 
Με επιστολή προς το σύνολο των συναδέλφων, η ΠΟΕ ΔΟY ενημερώνει...
 
Ανακοίνωση της ΠΟΕ ΔΟY, για την αυριανή (29.8.13) Στάση Εργασίας της...
 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ , για να δείτε την ανακοίνωση του Συλλόγου της Σάμου, σχετικά...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΠΟΕ ΔΟΥ, για την επιστράτευση των καθηγητών Η...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΕ ΔΟY Η συνάντηση της Ομοσπονδίας με το σύνολο της...
 
Με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Αττικής και Κυκλάδων, μετά τη συνεδρίασή...
 
Για να δείτε την ανακοίνωση του Συλλόγου Βοιωτίας – Ευβοιας, με...
 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Δ.Ο.Υ. Νομού Αιτ/νιας στην συνεδρίαση του...
 
Με ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ, εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στην...
 
Επιστολή διαμαρτυρίας προς την ΠΟΕ ΔΟY, με αφορμή την απόφαση της...
 
Με ανακοίνωσή τους, οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, καταγγέλουν την απόφαση της...
 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΗΣ «ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΟΥ...
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
Tο Δ.Σ. του Συλλόγου μας, κατά τη συνεδρίασή του στις 17/06/2024,...