Α.Α.Δ.Ε.: Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης Οργανικών Μονάδων 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη διαδικασία Αξιολόγησης των Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...