Απόφαση – Τροποποίηση Οργανισμού Α.Α.Δ.Ε. 0

… ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ): 1) Aνακαθορίζουμε...

Α.Α.Δ.Ε.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Ανακαθορίζουμε αρμοδιότητα του Τμήματος «Ε΄ – Συστημάτων Ηλεκτρονικών Εμπορικών...

Τροποποίηση Οργανισμού Α.Α.Δ.Ε. – Σύσταση Τμήματος 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α.Ι.- Συνιστούμε στη Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά, Α1΄Τάξεως, της Γενικής Διεύθυνσης...