Μετατάξεις υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία 0

…. μετατάσσονται και τοποθετούνται οι υπάλληλοι που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα,...