Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνουμε το Πρακτικό της από 5/10/2021 Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου...