ΦΕΚ Β’2882/2.7.2021 Αθήνα, 29.06.2021 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1055237 ΕΞ 2021, 0

Αποφασίζουμε Καταργούμε την υπό στοιχεία ΔΔΑΔΑ1134388ΕΞ2020/9-11-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης...

∆∆Α∆ Β 1044383 ΕΞ 2021 /27.05.2021 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την πρόσληψη είκοσι (20) ατόµων εκπαιδευτικής βαθµίδας ΥΕ ειδικότητας Προσωπικού...

Α.Α.Δ.Ε.: Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης Οργανικών Μονάδων 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη διαδικασία Αξιολόγησης των Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...