ΥΠ. ΟΙΚ/ΚΩΝ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 0

Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ), οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη...