Τροποποίηση αποφάσεων Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. – Οργανωτικά 0

Θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή...

Τροποποίηση αποφάσεων: Περιγράμματα – Αξιολόγηση 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ι. Η υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020/18.11.2020 «Επικαιροποίηση...