Ορισμός του εκπροσώπου της Α.Α.Δ.Ε. στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ορίζουμε, ως μέλος και αναπληρωτή αυτού στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο...