Α.Α.Δ.Ε.: Ορισμός μελών Πειθαρχικών Συμβουλίου 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. – Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Πειθαρχικού...