Απόφαση παράτασης προθεσμίας εξέτασης ενδικοφανούς προσφυγής, Αριθ. ΦΕΚ: B΄ 2088/31.05.2020 0

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής...