Απόφαση παράτασης προθεσμίας εξέτασης ενδικοφανούς προσφυγής, Αριθ. ΦΕΚ: B΄ 2088/31.05.2020 0

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Δ.ΕΣ.ΕΛ.), Αθήνα, 29 Μαΐου 2020 Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Γ 1060157 ΕΞ 2020 0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...