Τροποποίηση απόφασης περί ορισμού μελών Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1.Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β. 1024186ΕΞ2017/15-2-2017 (Α.Δ.Α: ΩΡΘ2ΗΟΤΛ) απόφασή μας,...