“Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού ορισμένων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ” 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 «Τροποποίηση...