Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Προϊστάμενοι Γ.Δ.Φ. & Γ.Δ.Φ.Λ. 0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...