ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔ/ΝΤΕΣ Δ.Ε.Δ. 0

……………………….. εκδίδουμε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων...