Τροποποίηση Οργανισμού Α.Α.Δ.Ε.-Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων Τμημάτων 0

…ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 «Οργανισμός της...

Tροποποίηση αποφάσεων Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. – Π.Θ.Ε. – Αξιολόγηση 0

…ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ I. Στην υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020/18.11.2020 (Β΄5401)...

Α.Α.Δ.Ε.: Τροποποίηση και Συμπλήρωση Αποφάσεων 0

………………………… ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ6Α 1112903...