ΠΟΕ-ΔΟΥ: Συνέχιση της απεργίας αποχής από την αξιολόγηση για το 2019 0

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι   Εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/4/οικ.14000/15-07-2020 (ΑΔΑ:9Α8Μ46ΜΤΛ6-98Ω) εγκύκλιος του...