«Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ των υπηρεσιών αυτής». 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α.1- Καθορίζουμε δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα τέσσερις (14.934) οργανικές θέσεις...