Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αθήνα, 06 Μαΐου 2021 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1037438 ΕΞ 2021 0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...