ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΚΕ 1 & 3) 0

… Αποφασίζουμε Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 26.000,00€ (είκοσι έξι χιλιάδες...