Ορισμός Αναπληρωτών Δ/ντών & Υποδ/ντών 2ου ΕΛΚΕ Αττικής 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α) Ότι σε περίπτωση απουσίας ή κολλήματος του τοποθετημένου με...