Α.Α.Δ.Ε.: Πρόσληψη 100 ατόμων ΥΕ καθαριότητας, Αθήνα, 23/4/2021 Αρ. Πρωτ.: ∆∆Α∆ Β 1034900 ΕΞ 2021 0

………………………………………… ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την πρόσληψη εκατό (100) ατόµων εκπαιδευτικής βαθµίδας ΥΕ ειδικότητας...