Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) στο Δημόσιο: Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών 0

Παροχή οδηγιών, για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 126 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως έχει...

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας Πέμπτη 27/02/2020, ώρα 18:00 στη Βουλή 0

ΑΠΟΦΑΣΗ του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 24/02/2020 Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας Πέμπτη 27/2/2020, ώρα 18:00, στη Βουλή Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., στη συνεδρίασή του στις 24 Φεβρουαρίου 2020,...

∆ιορισµός υπαλλήλου του κλάδου Εφοριακών, Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2020 Αριθ. Πρωτ.: ∆∆Α∆ Β 1010019 ΕΞ 2020 0

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Το διορισµό στην Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, σε κενή οργανική θέση...

«∆ιορισµός υπαλλήλων του κλάδου Εφοριακών», Αθήνα 23 Ιανουαρίου 2020 Αριθ. Πρωτ.: ∆∆Α∆ Β 1009787 ΕΞ 2020 0

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ Αποφασίζουμε: 1. Το διορισµό στην Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, σε κενές οργανικές...