Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2020 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1014063 ΕΞ 2020 0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2020 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1014065 ΕΞ 2020 0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Ν. 4389/2016 (Α΄94)  «Επείγουσες διατάξεις για την...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2020 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1014062 ΕΞ 2020 0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α’  94) «Επείγουσες διατάξεις για την...

0

Στο νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη αναδιοργάνωση της πολιτικής προστασίας και του πυροσβεστικού σώματος υπάρχει και η διάταξη που αφορά τη μεταφορά...